INFOGRAPHIC‎ > ‎

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน

ผลงานจากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนวัดเกาะแรต
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phlit/1%20tambol.jpg
ครูโอ๋   โรงเรียนบ้านดงเกตุ
 
โรงเรียนวัดท่าพูด
โรงเรียนวัดท้องไทร
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phlit/IG%20WONDER%20CAN2.png?attredirects=0
โรงเรียนวัดบางหลวง
 
โรงเรียนวัดนราภิรมย์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phlit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%20%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C.jpg

โรงเรียนวัดสัมปทวน
 https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phlit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0
โรงเรียนวัดจินดาราม
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phlit/OSOP%20BP.JPG
โรงเรียนวัดบางพระ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phlit/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99%20.JPG

โรงเรียนวัดลานคา ครูธัญรดี บัวบาน
https://1drv.ms/p/s!Avme4jkaNuKmgTocutvmmarQXQVo
โรงเรียนวัดนิลเพชร
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phlit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%20%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%87.jpg
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phlit/1%20%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%201%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%91%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phlit/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87.jpg
โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phlit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%20osop.jpg
โรงเรียนวัดศรีษะทอง


 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phlit/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Infographic%28jpg%29.jpg?attredirects=0
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด นางอรวรรณ ม่วงนา 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phlit/1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1osop.png
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phlit/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.JPG

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Comments