INFOGRAPHIC‎ > ‎

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลงานจากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559  
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/infosarintip.png

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
นางสาวศิรินทิพย์ บู๊ประเสริฐ
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/dk-so.jpg
โรงเรียนบ้านดงเกตุ
สาระที่ 1 / ส 1.2 / ป.6 ตชว.2
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.jpg

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A11.JPG?attredirects=0
โรงเรียนวัดท่าพูด
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%AF%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AF.jpg
โรงเรียนวัดบางพระ ประถมศึกษา
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A12.JPG?attredirects=0
โรงเรียนวัดท่าพูด
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.jpg?attredirects=0
โรงเรียนวัดเกาะแรต
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.gif?attredirects=0
โรงเรียนวัดท้องไทร
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.jpg?attredirects=0
โรงเรียนวัดนราภิรมย์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.jpg?attredirects=0
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ประถมศึกษา
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%876.JPG?attredirects=0
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%20%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpg
วัดลานคา สังคมฯ ครูไพศาล สังข์ศิลป์ชัย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1.jpg
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ประถมศึกษา
 https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.JPG?attredirects=0โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ มัธยมศึกษา https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1.jpgโรงเรียนวัดวังน้ำขาว มัธยมศึกษา
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.jpg


โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.jpg

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
 https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/1.1.JPG?attredirects=0โรงเรียนวัดบางหลวง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%20%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.JPGโรงเรียนวัดบางพระ มัธยม สังคมฯ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.jpg
โรงเรียนวัดศรีษะทอง
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%A13.jpg
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A13.jpg
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AF.JPGโรงเรียนวัดศรีษะทอง 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.png
โรงเรียนวัดโพธิ์
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.JPG
โรงเรียนวัดบางปลา
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.jpg
โรงเรียนวัดสัมปทวน
 https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/sangkhm/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.pngโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 
***************************************************************************************************************************************************
Comments