INFOGRAPHIC‎ > ‎

ภาษาไทย

ผลงานจากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559  
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนวัดท้องไทร
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/thai.jpg
โรงเรียนบ้านดงเกตุ
สาระที่ 4 / ท 4.1 / ป.6 / ตชว. 1
 
โรงเรียนวัดท่าพูด
โรงเรียนวัดนราภิรมย์
 
โรงเรียนวัดเกาะแรต

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%873.JPG
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
 
โรงเรียนวัดบางหลวง

วัดศรีมหาโพธิ์ ประถมศึกษาโรงเรียนวัดลานคา ครูชนม์พิชา ขันธวิธิ

 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.JPG?attredirects=0
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
นางสาวเกศณัชชา หลงสมบุญ
 
วัดศรีมหาโพธิ์ มัธยมศึกษา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%20%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-DLIT.jpg
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว ภาษาไทย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%AF%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpgโรงเรียนวัดบางพระ ประถมศึกษา 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg

โรงเรียนบ้านลานแหลม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B8%9B%206.jpg
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.JPG

โรงเรียนวัดบางปลา
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.JPG

โรงเรียนวัดศีรษะทอง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.png
โรงเรียนวัดโพธิ์
 https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpgโรงเรียนวัดสัมปทวน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
โรงเรียนวัดจินดาราม

 https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pngโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
 https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/thiy/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpgโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
*******************************************************************************************************************************************************

Comments