ผู้เกษียณอายุราชการ

ศึกษานิเทศก์ผู้เกษียณอายุราชการ / โอน / ย้าย  สพป.นครปฐม เขต 2
 
ที่


ชื่อ - นามสกุล 

ปีที่เกษียณอายุ

หมายเหตุ
20 นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์2560 (ย้าย) ปรับโอนย้าย ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (5 มิถุนายน 2560)
19 นายสมชาย พูลศรี2560 (ย้าย) ปรับโอนย้าย ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (5 มิถุนายน 2560)
18 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย2559 
17 นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์2559 
16 นางสาววิไลวรรณ โอรส2558 
15 นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์2557 
14 นายปรีชา สายค้ำ2557 
13 นายศักดิ์สิทธิ์ มะลิวัลย์2556 ถึงแก่กรรมเมื่อ 14 ก.ค.2557
12 นายชลอ เอี่ยมสะอาด2555 
11 นางสันทนา พูลพัฒน์ 2555  
10 นายสันติ ทองประเสริฐ2554 
9 นายไพฑูรย์ ภิรมย์ศรี2554 
8 นายจรัญ เกษมสายชนม์- ถึงแก่กรรมก่อนเกษียณอายุราชการ ปี 2554
7 นางสาวจันทร์เพ็ญ โชติศิริ- ถึงแก่กรรมก่อนเกษียณอายุราชการ ปี 2554
6 นายไพรัช สุพรรณอ่วม- ออกจากราชการก่อนเกษียณฯ ปี 2553
5 นางสมบูรณ์ ธยาพัฒน์2553  
4 นายประยุทธ์ หลิมวาณิชย์- ออกจากราชการก่อนเกษียณฯ ปี 2551
3 นางกฤษยา บุญทอง- ออกจากราชการก่อนเกษียณฯ ปี 2548
2 นายโชคดี ศักดิ์สวัสดิ์2547 ถึงแก่กรรมเมื่อ 20 พ.ย. 2557
1 นายปรีชา นิพนธ์พิทยา2547 หัวหน้ากลุ่มมนิเทศฯ ระดับ 9 
 00 00000000000000000000000000 00000000000000  00000000000000000000000000000000000
Comments