ทักษะกระบวนการคิด


วันที่ 14 มิถุนายน 2557
          การประชุมครูเพื่อขับเคลื่อนทักษะการคิดสู่ห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2557  ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูให้เป็นผู้นำทางวิชาการ ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนด้านการคิด ตามเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนเพื่อขับเคลื่อนทักษะการคิดสู่ห้องเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 123 คน 

หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร : 
   
    ความสำคัญของการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนและหลักการกระบวนการคิด (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
    การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ดร.มณกาญจน์ ทองใย)
    ทบทวนการคิดขั้นพื้นฐาน และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาทักษะการคิด (ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) 
    ฝึกปฏิบัติงานการออกแบบการสอนคิดและนำเสนอ (นายไพรัตน์ สุพรรณอ่วม, ว่าที่ร้อยตรี สนอง บัวงาม, นายวิรัช บัวบาน, ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์,) 
    ฝึกทักษะการคิด (ว่าที่ร้อยตรี สนอง บัวงาม, ครูสุรีย์ พลูหอม, ศน.รัตนา ศิริชยานันท์, ศน.ปรีชา สายค้, ศน.กฤษณาวรรณ ชื่นค้า)  
    การจัดทำนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการคิด (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์) 

กิจกรรม : การบรรยาย / ศึกษาเอกสาร / แบ่งกลุ่ม 8 สาระการเรียนรู้ ระดมสมอง อภิปราย ฝึกปฏิบัติงานการออกแบบการสอนคิดและนำเสนอ ฝึกทักษะการคิด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระ ไปพัฒนาผู้เรียน และครูได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะการคิด โดยครูประเมินตนเองและรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากระบวนการสอนการคิดแก่ผู้เรียน จำนวน 8 ชิ้น และแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบ Social Network ภายในระยะเวลา 2 เดือน (ถึงสิ้นเดือนกรกฏาคม 2557)

ทักษะการคิดสู่ห้องเรียน
 CAI เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์  
     สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับม.เชียงใหม่ ม.สุรนารี ม.มหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียน (ขนมไทย / ดนตรีไทย / ประเพณีไทย / ระบายสีตัวละครในวรรณคดี / แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่) 
        ภาษาไทย ป.1 - 6  คลิก
        ภาษาไทย ม.1 - 6  > คลิก 
        กรด-เบส ในชีวิตประจำวัน  คลิก
        การพัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์  คลิก        https://sornorpoom.files.wordpress.com/2013/06/e0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b894e0b988e0b899e0b894e0b989e0b8b2e0b899e0b899e0b8a7e0b8b1e0b895e0b881e0b8a3e0b8a3.pdf


เอกสารทักษะกระบวนการคิด
ระดับประถมศึกษา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯการงานอาชีพฯศิลปะ
สุขศึกษา

เอกสารทักษะกระบวนการคิด
ระดับมัธยมศึกษา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
สุขศึกษา


เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

https://www.facebook.com/NewthinkingProject?notif_t=fbpage_fan_invite

นโยบายการขับเคลื่อนระบบการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน

 เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท. > คลิก

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ > คลิกĊ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 01:20
Ċ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 01:30
Ċ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 01:21
Ċ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 01:30
Ċ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 01:21
Ċ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 01:30
Ċ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 01:21
Ċ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 01:31
Ċ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 01:22
Ċ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 01:31
Ċ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 01:22
Ċ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 01:31
Ċ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 01:22
Ċ
Webmaster Supervisory,
4 ก.ค. 2556 01:31
Comments