โครงการบูรณาการ

        ได้ไปนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย พบว่า โรงเรียนได้จัดทำเอกสารโครงการต่างๆ มากมาย เพื่อให้ครอบคลุม นโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ฯลฯ  ดูน่าจะเป็นภาระและปัญหา ในการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน โดยเฉพาะกับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีบุคลากรอยู่แค่หยิบมือ ลองดูตัวอย่างโครงการบูรณาการ ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ใช้ได้บ้างครับ

ĉ
Webmaster Supervisory,
29 ส.ค. 2556 04:50
Comments