ยกระดับ-ปรับคุณภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/khxmphiwtexr-phk-pha/13%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg
ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/khxmphiwtexr-phk-pha/12%20ICU.jpg

บทความ แนวคิด เอกสาร งานวิจัย


 วิเคราะห์ข้อสอบ Pre-ONET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ > คลิก
 แนวทางการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน >>> คลิก  
 แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หลักยุทธศาสตร์ 3 ส 2 ซ  >>> คลิก
 (ตัวอย่าง) กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดัลผลสัมฤทธิ์ >>> คลิก
 รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการนำผลการทดสอบทางไกลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(สทศ) คลิก
 ผลของรูปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สพป.สระบุรี เขต 2 (บทคัดย่อ) >>> คลิก
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อศิษย์ที่แท้จริง >>> คลิกกรอบโครงสร้างข้อสอบการทดสอบระดับชาติ (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2560

 โครงสร้างข้อสอบ NT >> http://bet.obec.go.th
 โครงสร้างข้อสอบ O-NET >> http://www.niets.or.th
 ข้อสอบ ป.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.3 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิกแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ


 แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 (7เล่ม) + แบบฝึกซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 (2 เล่ม) >>> คลิก
แบบทดสอบทักษะการฟัง 2556
แบบทดสอบทักษะการอ่าน 2556


แนวทางโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (sQip)

ตัวบ่งชี้คุณภาพโรงเรียน/เกณฑ์

Comments