ยกระดับ-ปรับคุณภาพ


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/khxmphiwtexr-phk-pha/13%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg
ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/khxmphiwtexr-phk-pha/12%20ICU.jpg

สารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.นครปฐม เขต 2

 สื่อ PPT เตรียมสอบ O-NET'62 (26 ม.ค.63) > คลิก 
 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ O-NET > คลิก 
 ข้อสอบ o-net'62 ป.6 พร้อมเฉลย จาก สทศ.  
        ภาษาไทย รหัสวิชา 61 ชุด 100 > คลิก
        ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 63   ชุด 100 > คลิก
        คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 64 ชุด 100 > คลิก
        วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 65 ชุด 100 > คลิก
 ข้อสอบ o-net'62 ม.3 พร้อมเฉลย จาก สทศ.  
        ภาษาไทย รหัสวิชา 91 ชุด 100 > คลิก 
        ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 93  ชุด 100 > คลิก 
        คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 94 ชุด 100 > คลิก 
        วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 95 ชุด 100 > คลิก
 ข้อสอบเผยแพร่ของสำนักทดสอบทางการศึกษา ข้อสอบสำหรับเตรียมความพร้อม ป.6 / ม.3 ปี 2561  
     (โครงสร้าง / ข้อสอบ / กระดาษคำตอบ / เฉลย) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    คณิตศาสตร์ https://dl.n00m.com/630คณิตศาสตร์ป.6.zip
    ภาษาไทย https://dl.n00m.com/627ภาษาไทยป.6.zip
    ภาษาอังกฤษ https://dl.n00m.com/516ภาษาอังกฤษป.6.zip
    วิทยาศาสตร์ https://dl.n00m.com/846วิทยาศาสตร์ป.6.zip
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    คณิตศาสตร์ https://dl.n00m.com/833คณิตศาสตร์ม.3.zip
    ภาษาไทย https://dl.n00m.com/473ภาษาไทยม.3.zip
    ภาษาอังกฤษ https://dl.n00m.com/471ภาษาอังกฤษม.3.zip
    วิทยาศาสตร์ https://dl.n00m.com/771วิทยาศาสตร์ม.3.zip 
 รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ทุกวิชา ปีการศึกษา 2561 จาก สทศ. พร้อมเฉลย > คลิก 
 ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ติวโอเน็ต สพป.นฐ.2 > คลิก   
แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561(สพป.นฐ.2) > คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สพป.นฐ.2) คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > (สพป.นฐ.2) คลิก 
รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2560   (สพป.นฐ.2) > คลิก  
NT ป.3 2559/2560 > คลิก
คะแนน O-NET โรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2560 > คลิก
คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 > คลิกบทความ แนวคิด เอกสาร งานวิจัย

 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 วิเคราะห์ข้อสอบเตรียมสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ > คลิก
 9 Steps ยกระดับผลการทดสอบ NT,O-NET สู่ความยั่งยืน (ชัชวาล พรหมเรือง / 5 ธ.ค.61) > คลิก 
 แนวทางการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ประกอบ มณีโรจน์) คลิก  
 (ตัวอย่าง) กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดัลผลสัมฤทธิ์ > คลิก
 รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(สทศ) > คลิก
 ผลของรูปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สพป.สระบุรี เขต 2 (บทคัดย่อ) > คลิก
 การพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสงคราม (นางสิริรัชต์ แก้วงาม) > คลิก
 กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนวัดแจ้งด้วยนวัตกรรม “Watjang Model” (ดร.จำเริญ จิตรหลัง) > คลิก 
 การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป > คลิก
 การขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน > คลิก 


แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
    ความสามารถด้านคำนวณ > คลิก 
        เฉลยคำนวณ > คลิก 
    ความสามารถด้านภาษา > คลิก 
        เฉลยภาษา > คลิก 
    ความสามารถด้านเหตุผล 
        เฉลยเหตุผล > คลิก 

แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
    การอ่านรู้เรื่องฉบับนักเรียน > คลิก 
    การอ่านรู้เรื่องฉบับกรรมการ > คลิก 
    การอ่านออกเสียงฉบับนักเรียน > คลิก 
    การอ่านออกเสียงฉบับกรรมการ > คลิก 

กรอบโครงสร้างข้อสอบ
การทดสอบระดับชาติ (Test Blueprint)
ปีการศึกษา 2560
 โครงสร้างข้อสอบ NT > คลิก 
 โครงสร้างข้อสอบ O-NET > คลิก 
 ข้อสอบ ป.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.3 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก

แบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย
สำหรับชาวต่างประเทศ
 แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 (7เล่ม) + แบบฝึกซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 (2 เล่ม) > คลิก 
แบบทดสอบทักษะการฟัง 2556
แบบทดสอบทักษะการอ่าน 2556


คู่มือระบบคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Standardized item Bank System : SIBS) คู่มือสำหรับผู้ใช้ระดับโรงเรียน คลิก


การจัดกลุ่มข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2556-2560
    NT ด้านคำนวณ > คลิก
    NT ด้านภาษา > คลิก
    NT ด้านเหตุผล > คลิก


รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพิ่มโอเน็ต
สพป.นครปฐม เขต 2

ตัวบ่งชี้คุณภาพโรงเรียน/เกณฑ์


YouTube Clip. EEFthailand. แนวทางโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
ต่อเนื่อง (sQip) Short ver2.
เผยแพร่เมื่อ 7 มี.ค. 2017 > คลิก


ข้อสอบ PISA ป.3 > คลิก

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjNlMTdkNmU5MzJjMWM4YWI

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjE0NTNhNWEzZjY0YzdhNTI

คลังข้อสอบ
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Ċ
Webmaster Supervisory,
13 ม.ค. 2562 07:36
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
8 ก.ย. 2563 02:01
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
8 ก.ย. 2563 02:02
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
8 ก.ย. 2563 02:02
Ċ
Webmaster Supervisory,
17 พ.ย. 2562 03:20
Comments