ยกระดับ-ปรับคุณภาพ


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/khxmphiwtexr-phk-pha/13%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg
ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/khxmphiwtexr-phk-pha/12%20ICU.jpg

สารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.นครปฐม เขต 2

แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561(สพป.นฐ.2) > คลิก  
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สพป.นฐ.2) คลิก  
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > (สพป.นฐ.2) คลิก  
รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2560 (สพป.นฐ.2) > คลิก  
NT ป.3 2560 > คลิก
NT ป.3 2560 > คลิก
คะแนน O-NET โรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2560 > คลิก
คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 > คลิกบทความ แนวคิด เอกสาร งานวิจัย

 วิเคราะห์ข้อสอบ Pre-ONET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ > คลิก
 แนวทางการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ประกอบ มณีโรจน์) คลิก  
 แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หลักยุทธศาสตร์ 3 ส 2 ซ > คลิก
 (ตัวอย่าง) กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดัลผลสัมฤทธิ์ > คลิก
 รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการนำผลการทดสอบทางไกลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(สทศ) > คลิก
 ผลของรูปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สพป.สระบุรี เขต 2 (บทคัดย่อ) > คลิก
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อศิษย์ที่แท้จริง > คลิก


กรอบโครงสร้างข้อสอบ
การทดสอบระดับชาติ(Test Blueprint)
ปีการศึกษา 2560
 โครงสร้างข้อสอบ NT > คลิก 
 โครงสร้างข้อสอบ O-NET > คลิก 
 ข้อสอบ ป.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.3 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก

แบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย
สำหรับชาวต่างประเทศ
 แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 (7เล่ม) + แบบฝึกซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 (2 เล่ม) > คลิก
แบบทดสอบทักษะการฟัง 2556
แบบทดสอบทักษะการอ่าน 2556


ตัวบ่งชี้คุณภาพโรงเรียน/เกณฑ์


YouTube Clip. EEFthailand. แนวทางโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
ต่อเนื่อง (sQip) Short ver2.
เผยแพร่เมื่อ 7 มี.ค. 2017 > คลิก


ข้อสอบ PISA ป.3 > คลิก


Comments