ยกระดับ-ปรับคุณภาพ


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/khxmphiwtexr-phk-pha/13%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg
ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/khxmphiwtexr-phk-pha/12%20ICU.jpg

สารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.นครปฐม เขต 2

 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 สทศ.แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2562 > คลิก  
 ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ O-NET > คลิก
 รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ทุกวิชา ปีการศึกษา 2561 จาก สทศ. พร้อมเฉลย > คลิก 
 ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ติวโอเน็ต สพป.นฐ.2 > คลิก   
แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561(สพป.นฐ.2) > คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สพป.นฐ.2) คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > (สพป.นฐ.2) คลิก 
รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2560   (สพป.นฐ.2) > คลิก  
NT ป.3 2559/2560 > คลิก
คะแนน O-NET โรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2560 > คลิก
คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 > คลิกบทความ แนวคิด เอกสาร งานวิจัย

 วิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ > คลิก
 9 Steps ยกระดับผลการทดสอบ NT,O-NET สู่ความยั่งยืน (ชัชวาล พรหมเรือง / 5 ธ.ค.61) > คลิก 
 แนวทางการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ประกอบ มณีโรจน์) คลิก  
 แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หลักยุทธศาสตร์ 3 ส 2 ซ > คลิก
 (ตัวอย่าง) กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดัลผลสัมฤทธิ์ > คลิก
 รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการนำผลการทดสอบทางไกลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(สทศ) > คลิก
 ผลของรูปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สพป.สระบุรี เขต 2 (บทคัดย่อ) > คลิก
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อศิษย์ที่แท้จริง > คลิก


แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
    ความสามารถด้านคำนวณ > คลิก 
        เฉลยคำนวณ > คลิก 
    ความสามารถด้านภาษา > คลิก 
        เฉลยภาษา > คลิก 
    ความสามารถด้านเหตุผล 
        เฉลยเหตุผล > คลิก 

แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
    การอ่านรู้เรื่องฉบับนักเรียน > คลิก 
    การอ่านรู้เรื่องฉบับกรรมการ > คลิก 
    การอ่านออกเสียงฉบับนักเรียน > คลิก 
    การอ่านออกเสียงฉบับกรรมการ > คลิก 

กรอบโครงสร้างข้อสอบ
การทดสอบระดับชาติ (Test Blueprint)
ปีการศึกษา 2560
 โครงสร้างข้อสอบ NT > คลิก 
 โครงสร้างข้อสอบ O-NET > คลิก 
 ข้อสอบ ป.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.3 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก

แบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย
สำหรับชาวต่างประเทศ
 แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 (7เล่ม) + แบบฝึกซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 (2 เล่ม) > คลิก 
แบบทดสอบทักษะการฟัง 2556
แบบทดสอบทักษะการอ่าน 2556


คู่มือระบบคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Standardized item Bank System : SIBS) คู่มือสำหรับผู้ใช้ระดับโรงเรียน คลิก


การจัดกลุ่มข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2556-2560
    NT ด้านคำนวณ > คลิก
    NT ด้านภาษา > คลิก
    NT ด้านเหตุผล > คลิก


คลังข้อสอบ Cr.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. > คลิก

วิชาวิทยาศาสตร์  

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ
 ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ
 ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)
 ประจำปี 2557 (เฉลยคำตอบ)
 ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)
 
ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)
 ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)
 
ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)
 ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ
 ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ) 
 ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)
 
ประจำปี 2557 (เฉลยคำตอบ)
 
ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)
 
ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)
 
ประจำปี 2560 
 P.1 P.2 P.3 P.4 P.5
 
(เฉลยคำตอบ)
 
ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)

วิชาคณิตศาสตร์

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ
 ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)
 ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)
 
ประจำปี 2557 (เฉลยคำตอบ)
 
ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)
 ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)
 
ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)
 ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)

 
   
ตัวบ่งชี้คุณภาพโรงเรียน/เกณฑ์


YouTube Clip. EEFthailand. แนวทางโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
ต่อเนื่อง (sQip) Short ver2.
เผยแพร่เมื่อ 7 มี.ค. 2017 > คลิก


ข้อสอบ PISA ป.3 > คลิก

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjNlMTdkNmU5MzJjMWM4YWI

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjE0NTNhNWEzZjY0YzdhNTI


Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
13 ม.ค. 2562 07:36
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
13 ม.ค. 2562 07:36
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
17 พ.ย. 2562 03:20
Comments