ยกระดับ-ปรับคุณภาพ


บทความ แนวคิด เอกสาร งานวิจัย


 แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หลักยุทธศาสตร์ 3 ส 2 ซ  >>> คลิก
 กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดัลผลสัมฤทธิ์ >>> คลิก
 รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการนำผลการทดสอบทางไกลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(สทศ) คลิก
 ผลของรูปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สพป.สระบุรี เขต 2 (บทคัดย่อ) >>> คลิก
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อศิษย์ที่แท้จริง >>> คลิก
 
 
 
 
 


แบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ

แบบทดสอบทักษะการฟัง 2556
แบบทดสอบทักษะการอ่าน 2556


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้คุณภาพโรงเรียน/เกณฑ์
สพป.นครปฐม เขต 2

Comments