กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.ณฐรัช

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

ทบทวนมาตรฐานO-Net

โพสต์31 ม.ค. 2562 01:48โดยNatharach@hi-supervisory5.net

19 - 20 มกราคม 2562

        การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2562  กลุ่มเพชรบัวงาม 
ศูนย์โรงเรียนวัดนิเพชร
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-nth-rach/bthkhwammimichux/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3.jpg


ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-nth-rach/bthkhwammimichux/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg


ร่วมงานกิจกรรมวันครู ครั้งทึ่ 63

โพสต์30 ม.ค. 2562 01:23โดยNatharach@hi-supervisory5.net   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2562 01:52 ]

ร่วมงานกิจกรรมวันครู ครั้งทึ่ 63 ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/Natharach9/posts/2091446317585628


แหล่งภาพต้นทางจากเฟซบุ๊ก > คลิก

นิเทศและออกตรวจโรงเรียนกับผอ.เขต

โพสต์3 ธ.ค. 2561 01:44โดยNatharach@hi-supervisory5.net   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2561 03:48 ]

ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมฯ68

โพสต์18 ต.ค. 2561 18:06โดยNatharach@hi-supervisory5.net   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 04:21 ]


วันที่ 10 ตุลาคม 2561

        ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมฯ 68

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-nth-rach/rwmkickrrmsilphatthkrrm68/2018-10-19_17-59-07.jpg

อัลบั้มภาพ > คลิก

1-4 of 4