กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.ณฐรัช

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

ทบทวนมาตรฐานO-Net

โพสต์31 ม.ค. 2562 01:48โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2562 01:21 ]

19 - 20 มกราคม 2562

        การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2562  กลุ่มเพชรบัวงาม 
ศูนย์โรงเรียนวัดนิเพชร
ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์

ร่วมงานกิจกรรมวันครู ครั้งทึ่ 63

โพสต์30 ม.ค. 2562 01:23โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2562 01:12 ]

ร่วมงานกิจกรรมวันครู ครั้งทึ่ 63 ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/Natharach9/posts/2091446317585628


นิเทศและออกตรวจโรงเรียนกับผอ.เขต

โพสต์3 ธ.ค. 2561 01:44โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2562 01:11 ]


ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมฯ68

โพสต์18 ต.ค. 2561 18:06โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2562 01:08 ]


วันที่ 10 ตุลาคม 2561

        ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมฯ 68

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-nth-rach/rwmkickrrmsilphatthkrrm68/2018-10-19_17-59-07.jpg

1-4 of 4