รายชื่อกลุ่มโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียน

        ตามที่ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้มีประกาศเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เนื่องจาก สถานศึกษาสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและสังกัดโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
    1. ยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง (โรงเรียนบ้านลาดหลวง)  
    2. โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
        จัดตั้งสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ 1) โรงเรียนกันตวิชญ์ อำเภอสามพราน 2) โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษา อำเภอพุทธมณฑล 
        ขอเลิกกิจการโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนภัทรบุตร อำเภอสามพราน
        เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบวรธนวิทย์ อำเภอสามพราน เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเบญญาพัฒน์

        อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 2554 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 จึงยกเลิกประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
โดยให้ใช้ประกาศฉบับที่แนบนี้แทน

            คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 (177/2558)อำเภอนครชัยศรี 

    กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี
    นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์    non_tiva04@hotmail.com    
1. วัดตุ๊กตา                    ประธาน
2. วัดงิ้วราย                    รองประธาน
3. วัดสัมปทวน 
4. วัดกลางครูเวียง 
5. วัดกลางบางแก้ว
6. วัดประชานาถ 
7. วัดไทยาวาส 
8. วัดสว่างอารมณ์ 
9. วัดกกตาล                 เลขานุการ

    กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
    นางสาวบุญสุพร เพ็งทา    kru2517@gmail.com 
1. วัดพุทธธรรมรังษี          ประธาน
2. วัดบางพระ                   รองประธาน
3. วัดลานตากฟ้า 
4. วัดสำโรง 
5. บ้านคลองบางกระจัน 
6. วัดกลาง 
7. บ้านห้วยพลู                 เลขานุการ

    กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว 
    นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า    Kit-ood@hotmail.com  
1. วัดศรีมหาโพธิ์          ประธาน
2. วัดใหม่สุคนธาราม     รองประธาน
3. วัดโคกเขมา             รองประธาน
4. วัดท้องไทร 
5. บ้านห้วยกรด 
6. วัดละมุด
7. บ้านลานแหลม
8. วัดทุ่งน้อย                เลขานุการ

    กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
    
1. วัดห้วยตะโก             ประธาน
2. วัดบ่อตะกั่ว               รองประธาน
3. คลองทางหลวง 
4. วัดไทร    
5. วัดน้อย 
6. วัดโคกพระเจดีย์ 
7. วัดท่าตำหนัก   
8. วัดเสถียรรัตนาราม 
9. วัดศรีษะทอง            เลขานุการ

  -----------------------------------------------------------------------------------

อำเภอสามพราน

    กลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา
1. วัดท่าพูด                 ประธาน             
2. วัดทรงคนอง            รองประธาน
3. บ้านหอมเกร็ด          รองประธาน
4. วัดหอมเกร็ด 
5. บ้านบางเตย 
6. คลองบางกระทึก 
7. วัดดอนหวาย
8. บ้านเพลินวัฒนา 
9. บ้านกระทุ่มล้ม 
10. วัดไร่ขิง 
11. บ้านท่าตลาด         เลขานุการ

    กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า    
1. บ้านดงเกตุ                     ประธาน
2. วัดเชิงเลน                      รองประธาน
3. บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
4. บ้านบางประแดง 
5. บ้านบางม่วง
6. วัดท่าข้าม 
7. วัดเดชานุสรณ์
8. วัดสรรเพชญ
9. บ้านหัวอ่าว 
10. วัดบางช้างใต้                 เลขานุการ

    กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
1. วัดจินดาราม                 ประธาน
2. บ้านดอนทอง                รองประธาน
3. บ้านฉาง 
4. บ้านพาดหมอน 
5. วัดบางช้างเหนือ
6. หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 
7. บ้านตากแดด 
8. วัดราษฏร์ศรัทธาราม 
9. บ้านคลองจินดา 
10. วัดวังน้ำขาว 
11. บ้านคลองใหม่ 
12. วัดปรีดาราม                 เลขานุการ

-----------------------------------------------------------------------------------

อำเภอพุทธมณฑล
 

1. วัดมะเกลือ                                 ประธาน
2. บุณยศรีสวัสดิ์                             รองประธาน
3. บ้านคลองสว่างอารมณ์ 
4. บ้านคลองมหาสวัสดิ์
5. พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
6. วัดสาลวัน 
7. วัดสุวรรณาราม 
8. บ้านคลองโยง                             เลขานุการ
อำเภอบางเลน

    กลุ่มโรงเรียนบางเลน
    นางสาวเกริน ช้อยเครือ    kerineye@gmail.com 
1. บ้านบางเลน                ประธาน 
2. บ้านไผ่คอกวัว             รองประธาน
3. วัดเกษมสุริยัมนาจ 
4. บ้านประตูน้ำพระพิมล
5. วัดผาสุการาม 
6. วัดบางปลา 
7. วัดเกาะแรต 
8. ตลาดเกาะแรต 
9. วัดลาดสะแก 
10. วัดดอนยอ 
11. บ้านหนองปรง
12. วัดลานคา                  เลขานุการ

    กลุ่มโรงเรียนบางหลวง
    นางวิไลวรรณ ตรีชั้น    wp50251@hotmail.com
1. วัดบางหลวง                ประธาน 
2. วัดไผ่หูช้าง                 รองประธาน
3. วัดบางน้อยใน 
4. วัดลัฎฐิวนาราม 
5. บ้านไผ่หลวง 
6. บ้านหนองมะม่วง
7. วัดศิลามูล
8. บ้านลาดหลวง (ยกเลิกสถานศึกษาฯ)
9. บ้านไผ่ล้อม
10. วัดราษฎร์สามัคคี         เลขานุการ

    กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม
    นายสุภัค แฝงเพ็ชร     supuk6525.01@gmail.com
1. วัดบัวหวั่น                     ประธาน
2. วัดโพธิ์                         รองประธาน
3. วัดไผ่จรเข้ 
4. วัดเกษตรตราราม 
5. วัดนิลเพชร   
6. วัดไผ่สามตำลึง
7. ตลาดเจริญสุข 
8. วัดบางไผ่นารถ
9. วัดบอนใหญ่ 
10. บ้านหนองปรงกาญจนา 
11. วัดบัวปากท่า                เลขานุการ

    กลุ่มโรงเรียนบางภาษี
    นางสาวสายใจ ฉิมมณี    maneecat_007@Yahoo.com 
1. วัดบึงลาดสวาย             ประธาน
2. วัดรางกำหยาด             รองประธาน
3. บ้านรางปลาหมอ 
4. บ้านรางกระทุ่ม 
5. บ้านคลองนกกระทุง
6. บ้านคลองพระมอพิสัย 
7. ตลาดรางกระทุ่ม 
8. วัดบางภาษี                  เลขานุการ

    กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ 
    นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว    chenaaew@gmail.com 
1. วัดลำพญา                    ประธาน
2. วัดสุขวัฒนาราม             รองประธาน
3. วัดพระมอพิสัย 
4. วัดสว่างอารมณ์ 
5. บ้านนราภิรมย์
6. วัดเวฬุวนาราม 
7. วัดนราภิรมย์
8. ไทยรัฐวิทยา 4              เลขานุการ

--------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนเอกชน

    กลุ่มโรงเรียนเอกชน
    นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ Teeraphong657@hotmail.com 
1. เอกดรุณ                         ประธาน
2. นาคประสิทธิ์                    รองประธาน
3. ภัทรนุสรณ์ 
4. จารุวรรณวิทยา 
5. เจริญสุข 
6. เดชอนุสรณ์ 
7. เม่งฮั้วกงฮัก 
8. สาธิตวิทยา 
9. แสงทองวิทยานครชัยศรี 
10. อนุบาลศิริวิทย์ 
11. นานาชาติเมธา 
12. เทพนิมิตวัฒนา 
13. นักบุญเปโตร 
14. บวรธนวิทย์ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเบญญาพัฒน์
15. มารีย์อุปถัมภ์ 
16. ยอแซฟอุปถัมภ์ 
17. สกลวิทยา
18. สุคนธีรวิทย์  
19. อนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
20. เซนด์แอนดรูว์  
21. อนุบาลแสงอรุณ
22. อนุบาลพรละมัย
23. อนุบาลเอื้อเพชร
24. ยุวธัช พุทธมณฑล สาย 5
25. เจี้ยนหัว                          เลขานุการ
26. กันตวิชญ์  (ตั้งใหม่)
27. อนุบาลธรรมรักษา (ตั้งใหม่)

รวมโรงเรียน  123+27 = 150
Ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 ก.ค. 2556 00:22
Ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
13 พ.ค. 2556 02:18
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
3 ก.ค. 2556 23:32
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
13 พ.ค. 2556 00:04
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
13 พ.ค. 2556 00:04
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
13 พ.ค. 2556 01:28
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
1 ก.ค. 2556 03:22
Comments