รายชื่อกลุ่มโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียน

อำเภอนครชัยศรี จำนวน 33 โรงเรียน

    กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี
1. วัดตุ๊กตา
2. วัดงิ้วราย
3. วัดสัมปทวน 
4. วัดกลางครูเวียง 
5. วัดกลางบางแก้ว
6. วัดประชานาถ 
7. วัดไทยาวาส 
8. วัดสว่างอารมณ์ 
9. วัดกกตาล 

    กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
1. วัดพุทธธรรมรังษี
2. วัดบางพระ 
3. วัดลานตากฟ้า 
4. วัดสำโรง 
5. บ้านคลองบางกระจัน 
6. วัดกลาง 
7. บ้านห้วยพลู 

    กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว
1. วัดศรีมหาโพธิ์ 
2. วัดใหม่สุคนธาราม 
3. วัดโคกเขมา
4. วัดท้องไทร 
5. บ้านห้วยกรด 
6. วัดละมุด
7. บ้านลานแหลม
8. วัดทุ่งน้อย 

    กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
1. วัดห้วยตะโก 
2. วัดบ่อตะกั่ว
3. คลองทางหลวง 
4. วัดไทร    
5. วัดน้อย 
6. วัดโคกพระเจดีย์ 
7. วัดท่าตำหนัก   
8. วัดเสถียรรัตนาราม 
9. วัดศรีษะทอง
------------------------------------------------------------------------------------

อำเภอสามพราน  จำนวน 33 โรงเรียน

    กลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา
1. วัดท่าพูด      
2. วัดทรงคนอง
3. บ้านหอมเกร็ด
4. วัดหอมเกร็ด 
5. บ้านบางเตย 
6. คลองบางกระทึก 
7. วัดดอนหวาย
8. บ้านเพลินวัฒนา 
9. บ้านกระทุ่มล้ม 
10. วัดไร่ขิง 
11. บ้านท่าตลาด 

    กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า    
1. บ้านดงเกตุ                    
2. วัดเชิงเลน                      
3. บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
4. บ้านบางประแดง 
5. บ้านบางม่วง
6. วัดท่าข้าม 
7. วัดเดชานุสรณ์
8. วัดสรรเพชญ
9. บ้านหัวอ่าว 
10. วัดบางช้างใต้                

    กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา 
1. วัดจินดาราม                 
2. บ้านดอนทอง                
3. บ้านฉาง 
4. บ้านพาดหมอน 
5. วัดบางช้างเหนือ
6. หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 
7. บ้านตากแดด 
8. วัดราษฏร์ศรัทธาราม 
9. บ้านคลองจินดา 
10. วัดวังน้ำขาว 
11. บ้านคลองใหม่ 
12. วัดปรีดาราม                
-----------------------------------------------------------------------------------
อำเภอพุทธมณฑล  จำนวน 8 โรงเรียน

    กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
1. วัดมะเกลือ 
2. บุณยศรีสวัสดิ์ 
3. บ้านคลองสว่างอารมณ์ 
4. บ้านคลองมหาสวัสดิ์
5. พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล 
6. วัดสาลวัน 
7. วัดสุวรรณาราม 
8. บ้านคลองโยง  
-----------------------------------------------------------------------------------

อำเภอบางเลน  จำนวน 46 โรงเรียน

    กลุ่มโรงเรียนบางเลน
1. บ้านบางเลน
2. บ้านไผ่คอกวัว 
3. วัดเกษมสุริยัมนาจ 
4. บ้านประตูน้ำพระพิมล
5. วัดผาสุการาม 
6. วัดบางปลา 
7. วัดเกาะแรต 
8. ตลาดเกาะแรต 
9. วัดลาดสะแก 
10. วัดดอนยอ 
11. บ้านหนองปรง
12. วัดลานคา

    กลุ่มโรงเรียนบางหลวง
1. วัดบางหลวง 
2. วัดไผ่หูช้าง 
3. วัดบางน้อยใน 
4. วัดลัฎฐิวนาราม (ยกเลิกสถานศึกษาฯ)
5. บ้านไผ่หลวง 
6. บ้านหนองมะม่วง
7. วัดศิลามูล
8. บ้านลาดหลวง (ยกเลิกสถานศึกษาฯ)
9. บ้านไผ่ล้อม
10. วัดราษฎร์สามัคคี 

    กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม
1. วัดบัวหวั่น
2. วัดโพธิ์ 
3. วัดไผ่จรเข้ 
4. วัดเกษตรตราราม 
5. วัดนิลเพชร   
6. วัดไผ่สามตำลึง
7. ตลาดเจริญสุข 
8. วัดบางไผ่นารถ
9. วัดบอนใหญ่ 
10. บ้านหนองปรงกาญจนา 
11. วัดบัวปากท่า

    กลุ่มโรงเรียนบางภาษี
1. วัดบึงลาดสวาย 
2. วัดรางกำหยาด 
3. บ้านรางปลาหมอ 
4. บ้านรางกระทุ่ม (เรียนรวมกับตลาดรางกระทุ่ม)
5. บ้านคลองนกกระทุง
6. บ้านคลองพระมอพิสัย 
7. ตลาดรางกระทุ่ม 
8. วัดบางภาษี 

    กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้
1. วัดลำพญา 
2. วัดสุขวัฒนาราม 
3. วัดพระมอพิสัย 
4. วัดสว่างอารมณ์ 
5. บ้านนราภิรมย์
6. วัดเวฬุวนาราม 
7. วัดนราภิรมย์
8. ไทยรัฐวิทยา 4 

รวมโรงเรียน 117
--------------------------------------------------------------------------------------

    กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  22 โรงเรียน
1. วัดโคกพระเจดีย์
2. วัดบางพระ
3. วัดศรีมหาโพธิ์
4. วัดศีรษะทอง
5. วัดลานคา
6. วัดโพธิ์
7. วัดนราภิรมย์
8. วัดบางปลา
9. ตลาดเกาะแรต
10. วัดบึงลาดสวาย
11. ไทยรัฐวิทยา ๔ 
12. บ้านประตูน้ำพระพิมล
13. วัดไผ่หูช้าง
14. บ้านกระทุ่มล้ม
15. วัดวังน้ำขาว
16. วัดจินดาราม
17. วัดดอนหวาย
18. วัดท่าพูด
19. วัดหอมเกร็ด
20. บ้านคลองสว่างอารมณ์
21. วัดมะเกลือ
22. บ้านคลองโยง


Comments