กลุ่มแหลมบัว

กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว  

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดศรีมหาโพธิ์

0-3438-9011, 0-3420-8408


นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์


081-1953931

2

วัดใหม่สุคนธาราม

0-3426-5110

นางสาวธิดาภรณ์ เพ็งหนู

082-4596991

3

วัดโคกเขมา

0-3420-8029, 0-3490-0021

นางวิริยา ธุวภัทร


4

วัดท้องไทร

0-3490-0022, 0-3420-8383

นายยุทธ ธรรมพิทักษ์

-

5

บ้านห้วยกรด

0-3420-8361, 0-3490-0023

นางสาวณัฐรดา แก้วจิตรดี


6

บ้านลานแหลม

0-3496-5613, 0-3496-5614, 0-3490-0025


นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์

092-9351382

7

วัดละมุด

0-3438-9473

นางสาวศิริลดา สายพงษ์พรรณ

-

8

วัดทุ่งน้อย

0-3420-8040, 0-3490-0020


นางสาวอรทัย สุทธิจิตรานนท์


Comments