กลุ่มพุทธรักษา

กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดห้วยตะโก


0-3497-8370

นางอลิสรา จันทราช


2

วัดบ่อตะกั่ว

0-3420-6038

นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์

094-5511231

3

วัดโคกพระเจดีย์

0-3420-6097

นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์

087-3124811

4

คลองทางหลวง

0-3497-9063

นายสมพงษ์  ปัญญาจิรวุฒิ 

089-4502011

5

วัดน้อย

0-3497-8373

นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล


6

วัดไทร

0-3433-9454, 0-3433-9455

นายชูพงษ์  กำลังงาม

084-4665354

7

วัดท่าตำหนัก

0-3433-1565, 0-3433-9070, 0-3433-3149

นายจาตุรงค์ เชาวน์สกุล

086-0773393

8

วัดเสถียรรัตนาราม

0-3497-8115
9

วัดศรีษะทอง

0-3433-2092, 0-3433-2184

น.ส.นิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์Comments