กลุ่มพุทธรักษา

กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดห้วยตะโก


0-3497-8370

นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม

                -

2

วัดบ่อตะกั่ว

0-3420-6038

นายราเชนทร์ กลั่นบุศย์

089-8259685

3

วัดโคกพระเจดีย์

0-3420-6097

นายสถาพร  จำรัสพงษ์

081-9271641

4

คลองทางหลวง

0-3497-9063

นายสมพงษ์  ปัญญาจิรวุฒิ 

089-4502011

5

วัดน้อย

0-3497-8373

นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์

087-3124811

6

วัดไทร

0-3433-9454, 0-3433-9455

นายชัยณรงค์  บุญฤทธิ์

081-7744134

7

วัดท่าตำหนัก

0-3433-1565, 0-3433-9070, 0-3433-3149

นายจาตุรงค์ เชาวน์สกุล

086-0773393

8

วัดเสถียรรัตนาราม

0-3497-8115


นายยุทธ ธรรมพิทักษ์

-

9

วัดศรีษะทอง

0-3433-2092, 0-3433-2184

นางพิมลพร อมรศิลป์


081-3465850
Ċ
พัชรี ยันตรีสิงห์,
23 ต.ค. 2556 05:08
Ċ
พัชรี ยันตรีสิงห์,
23 ต.ค. 2556 05:15
Comments