กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า

กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

บ้านดงเกตุ

0-3438-5312


นางโสภา มีจันทร์

 081-3783962

2

วัดเชิงเลน

0-3429-5054, 0-3490-0000


นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ

 089-7045268

3

วัดสรรเพชญ

0-3431-1091


นางบุหงา วิริยะ

080-4329186

4

วัดท่าข้าม

0-3429-2278


นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์

 

5

วัดเดชานุสรณ์

0-3432-1970


นางสาวธิญดา โชติรุจิธนกุล

             -

6

บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

0-2812-5451


พ.อ.อ.ศุภฤกษ์ ศิลปเจริญ

081-4941663

7

บ้านบางม่วง

0-3432-4400

นางสาวดารินนา ปานเสน

 

8

บ้านหัวอ่าว

0-3432-47900-3490-0052


นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม 

-

9

บ้านบางประแดง

0-3497-9432


นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์


10

วัดบางช้างใต้

0-3432-1462


นายสมบูรณ์ วิริยะ

 081-5813309


Comments