กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า

กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

บ้านดงเกตุ

0-3438-5312

นางโสภา มีจันทร์

 081-3783962

2

วัดเชิงเลน

0-3429-5054, 0-3490-0000

นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ

 089-7045268

3

วัดสรรเพชญ

0-3431-1091


นางบุหงา วิริยะ

080-4329186

4

วัดท่าข้าม

0-3429-2278

 

5

วัดเดชานุสรณ์

0-3432-1970

                        -

             -

6

บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

0-2812-5451

นายเพิ่มศักดิ์  อุ่นไทยแท้ 

081-4941663

7

บ้านบางม่วง

0-3432-4400

นายศักดิ์ชาย  บุญทวี

 080-1271313

8

บ้านหัวอ่าว

0-3432-47900-3490-0052


นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม 

-

9

บ้านบางประแดง

0-3497-9432

นายเพ็ชรชาย  โชคประเสริฐ

 089-9507078

10

วัดบางช้างใต้

0-3432-1462

นายสมบูรณ์ วิริยะ

 081-5813309


Comments