กลุ่มเพชรจินดากลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา  

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดจินดาราม

0-3498-1306

นายเกษมสันต์ มีจันทร์ 


081-9164656

2

บ้านดอนทอง

0-3432-7263, 0-3498-0191

นายณัฐชพงศทัต หงส์สุวพัชร


081-9446215

3

วัดราษฏร์ศรัทธาราม

0-3481-1738, 0-3490-0046


นายอำพล หงวนบุญมาก

081-8282174

4

บ้านฉาง

0-3439-7142

นางอิสรา ศุขวัฒน์

085-1279132

5

บ้านคลองจินดา

0-3428-3037

นายบรรจง  บรมทองชุ่ม


083-6116118

6

วัดวังน้ำขาว

0-3439-7321

นางสาวนงนุช  บุญญะยุวะ


081-7754067

7

บ้านคลองใหม่

0-3432-6554

นางสาวสุภีร์  เตชะเอนก


086-9922700

8

วัดบางช้างเหนือ

0-3432-3757

-


-

9

บ้านพาดหมอน

0-3439-7103

-

-

10

หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์

0-3438-8368, 0-3490-0051

นางอศิภรณ์  อินทรมณี


089-5004434

11

บ้านตากแดด

0-3498-2144

นายเสรี พุกบ้านยาง

081-1986447

12

วัดปรีดาราม

0-3439-7068

นายสุเทพ พูลสวัสดิ์


087-1594924

ศน.ประจำกลุ่ม นางกนกรัตน์  สุพรรณอ่วม  โทร. 085-1256053   Email : ks.222500@gmail.com 

Comments