กลุ่มเพชรจินดา

กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา  

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดจินดาราม

0-3498-1306

นายเกษมสันต์ มีจันทร์ 


081-9164656

2

บ้านดอนทอง

0-3432-7263, 0-3498-0191

นายปรารภ หลงสมบุญ


-

3

วัดราษฏร์ศรัทธาราม

0-3481-1738, 0-3490-0046


ส.ต.อ.สาธิต จ้อยเจริญ

-

4

บ้านฉาง

0-3439-7142

นายชำนาญ สังข์ทอง


-

5

บ้านคลองจินดา

0-3428-3037

นายบรรจง  บรมทองชุ่ม


083-6116118

6

วัดวังน้ำขาว

0-3439-7321

นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย7

บ้านคลองใหม่

0-3432-6554

นางสาวสุภีร์  เตชะเอนก


086-9922700

8

วัดบางช้างเหนือ

0-3432-3757

นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์


-

9

บ้านพาดหมอน

0-3439-7103

นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์

-

10

หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์


-

-

เรียนรวมวัดจินดาราม

11

บ้านตากแดด

0-3498-2144

นายสมหมาย ธิโกศรี

-

12

วัดปรีดาราม

0-3439-7068

นายสุเทพ พูลสวัสดิ์


087-1594924
Comments