กลุ่มพุทธมณฑล

กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดมะเกลือ

๐-๓๔๒๙-๘๒๐๗2

บ้านคลองสว่างอารมณ์

๐-๓๔๙๐-๐๐๐๔3

บุณยศรีสวัสดิ์

๐-๓๔๒๙-๗๒๐๑


ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา


4

บ้านคลองโยง 

๐-๓๔๒๙-๗๐๘๔, ๐-๓๔๙๐-๐๐๔๘5

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

๐-๓๔๒๙-๗๖๖๖,๐-๒๔๓๑-๓๖๑๙

นางจำเริญ สีมารัตน์


๐๘๑-๙๔๔๑๑๔๗

6

วัดสาลวัน

๐-๓๔๒๙-๗๘๑๐

นายอรรณพ  พรหมเจริญ

๐๘๔-๑๒๐๖๘๕๙

7

วัดสุวรรณาราม

๐-๓๔๒๙-๗๐๖๗, ๐-๓๔๙๐-๐๐๔๗

นายบุญชู สวัสดิ์ตาล

๐๘๙-๙๑๙๕๕๔๖

8

บ้านคลองมหาสวัสดิ์

๐-๓๔๒๙-๙๐๖๒, ๐-๓๔๙๐-๐๐๐๓-

Comments