กลุ่มพุทธมณฑล

กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดมะเกลือ

๐-๓๔๒๙-๘๒๐๗

นางจำเริญ สีมารัตน์

๐๘๑-๙๔๔๑๑๔๗

2

บ้านคลองสว่างอารมณ์

๐-๓๔๙๐-๐๐๐๔

ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา


3

บุณยศรีสวัสดิ์

๐-๓๔๒๙-๗๒๐๑

นายประเสริฐ ประกายรุ่งรัศมี

๐๘๙-๗๔๔๒๙๑๔

4

บ้านคลองโยง 

๐-๓๔๒๙-๗๐๘๔, ๐-๓๔๙๐-๐๐๔๘

นายยุทธนา ปฐมวรชาติ

๐๘๑-๙๔๓๐๙๗๐

5

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

๐-๓๔๒๙-๗๖๖๖,๐-๒๔๓๑-๓๖๑๙

นายชำนาญ  ทัดมาลี


๐๘๙-๕๔๗๑๙

6

วัดสาลวัน

๐-๓๔๒๙-๗๘๑๐

นายอรรณพ  พรหมเจริญ

๐๘๔-๑๒๐๖๘๕๙

7

วัดสุวรรณาราม

๐-๓๔๒๙-๗๐๖๗, ๐-๓๔๙๐-๐๐๔๗

นายบุญชู สวัสดิ์ตาล

๐๘๙-๙๑๙๕๕๔๖

8

บ้านคลองมหาสวัสดิ์

๐-๓๔๒๙-๙๐๖๒, ๐-๓๔๙๐-๐๐๐๓

นายอนันต์ รัศมี

-

Comments