กลุ่มพุทธมณฑล

กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดมะเกลือ

๐-๓๔๒๙-๘๒๐๗

นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย

๐๘๑-๘๘๐๘๒๑๘

2

บ้านคลองสว่างอารมณ์

๐-๓๔๙๐-๐๐๐๔


นายณฐดนย์ เย็นใจมา

๐๕๖-๔๔๗๐๐๗๓

3

บุณยศรีสวัสดิ์

๐-๓๔๒๙-๗๒๐๑


ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา

๐๘๔-๖๒๒๒๕๖๙

4

บ้านคลองโยง 

๐-๓๔๒๙-๗๐๘๔, ๐-๓๔๙๐-๐๐๔๘


นางอศิภรณ์ อินทรมณี

๐๘๕-๓๕๑๕๕๒๔

5

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

๐-๓๔๒๙-๗๖๖๖,๐-๒๔๓๑-๓๖๑๙


นางจำเริญ สีมารัตน์

๐๘๑-๙๔๔๑๑๔๗

6

วัดสาลวัน

๐-๓๔๒๙-๗๘๑๐


นายธนกฤต ธรรมวณิชย์

๐๖๒-๕๔๙๖๕๓๕

7

วัดสุวรรณาราม

๐-๓๔๒๙-๗๐๖๗, ๐-๓๔๙๐-๐๐๔๗


นายบุญชู สวัสดิ์ตาล

๐๘๙-๙๑๙๕๕๔๖

8

บ้านคลองมหาสวัสดิ์

๐-๓๔๒๙-๙๐๖๒, ๐-๓๔๙๐-๐๐๐๓


นางสาวนิภา หวานชะเอม

๐๙๓-๗๔๖๑๕๙๙

Comments