กลุ่มโรงเรียนเอกชนฯ

กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

อกดรุณ

0-2429-2946

นางสาวอำพรรณ น้อยนารถ

089-894-383-0

2

นาคประสิทธิ์

0-3432-5663

นางสาวประนอม ยังศิริ

081-763-510-1

3

สุคนธีรวิทย์ | Face Book

0-3432-5782-5

นางแน่งน้อย  ตราชู

034-325-782-5

4

จารุวรรณวิทยา 

0-3429-9555

นายสมศักดิ์  คำมหา

089-114-331-0

5

อนุบาลพรละมัย | Face Book

0-2482-1381-2

นางอัมพิกา  เจียมพานทอง


024-415-047-8

6

อนุบาลเอื้อเพชร 

0-3424-6493-5

นางสาวปราณี  เอื้อเกิดอารีย์

081-493-541-3

7

อนุบาลแสงอรุณ | Face Book

0-3430-1013

นางถนิมพร  เปรมปราศัย

081-822-856-8

8

อนุบาลศิริวิทย์ 

0-3429-9190

นางบังอร  นุชศิริ


-

9

สาธิตวิทยา

0-3433-8444

นางวิภาวดี  จันทร์กระจ่าง

086-033-844-4

10

เบญญาพัฒน์ (บวรธนวิทย์ เดิม)

0-3432-2600, 0-3432-6563

นายวิเชียร  เจนจบเขต

-

11

ภัทรบุตร

0-2441-9828

นางสุชาดา ตันตสุรฤกษ์

-

12

สกลวิทยา

0-3432-3769

น.ส.พรรณพิลาส เหมือนจันทร์เชย

-

13

เม่งฮั้วกงฮัก | Face Book

0-3438-9385

นางสาวจีรวัฒน์  สิรสุนทร

081-7456514

14

เดชอนุสรณ์

0-3438-9441, 0-3438-9118

นางสุพัตรา  เหล่าทองดี

-

15

กันตวิชญ์ เซนต์อัลเบิร์ต | FB


0-3432-4218(ตั้งใหม่)

16

อนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

0-2814-1481-7

นายชัยณรงค์  ฉิมชูใจ

081-5715455

17

นักบุญเปโตร

0-3429-2144-5

ซิสเตอร์อาภาวดี  นีลวัชระ

-

18

ยอแซฟอุปถัมภ์ 

0-2429-0112-5

บาทหลวงเอกพร  นิตตะโย

-

19

มารีย์อุปถัมภ์

0-2429-0414

นางสาวทิพวรรณ  จารุวิภาค

-

20

แสงทองวิทยา | Face Book

0-3433-1642

นางอรุณี  รัตนภากร

-

21

เทพนิมิตวิทยา

0-2814-1341-2

นางสาวอริสาสิริ  ตินตมุสิก

081-3755155

22

เซนด์แอนดรูว์  |  Face Book

0-3439-1525

นางสาวปวีณา  นิยมธรรม

088-4637781

23

นานาชาติเมธา

0-3433-9310

นางศรีประไพ  เอี่ยมแสน

-

24

ยุวธัช พุทธมณฑลสาย 5 | FB

0-2811-8669

นายธวัช  ชอุ่ม

089-5123054

25

เจริญสุข  |  Face Book

0-3423-2324

นายรุ่งโรจน์  เศรษฐจินดาเลิศ

-

26

เจี้ยนหัว 

0-3439-9262, 0-3420-1212

นางสาวสาลี  วิบูลย์ชาติ

081-7704999


27


  อนุบาลธรรมรักษา | FB  (ตั้งใหม่)
 
  034-990319, 034-990256
 
  นางนันทิกร อุดมศิลป์

  
 xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxComments