กลุ่มห้วยพลู

กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู 

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดพุทธธรรมรังษี

034-987330

นายสถาพร นาลัย

-

2

วัดบางพระ

0-3438-9133, 0-3426-5447


ฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม

089-8374752

3

วัดกลาง

0-3423-9549

นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย

080-0214938

4

วัดลานตากฟ้า

0-3429-9032

นายเจริญ ศรีนาค

089-8234573

5

บ้านคลองบางกระจัน

0-3426-5240


นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว

063-1462954

6

วัดสำโรง

0-3438-9615

นายอดิศักดิ์ คงทัต

090-9896374

7

บ้านห้วยพลู

0-3499-0041

ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์


Comments