กลุ่มบางเลน

กลุ่มโรงเรียนบางเลน 

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1


บ้านบางเลน

0-34 39-1809
0-34 39-2013


นายณรงค์ เทียนพิทักษ์


2


บ้านไผ่คอกวัว

0-3496-3346


นายทิวากร อาจหาญ

-

3


วัดผาสุการาม

0-3439-1050

นายอภิชาติ ผาสุกตรี


4


บ้านประตูน้ำพระพิมล

0-3430-1521


นางสาวระเบียบ ชาญช่าง

-

5


วัดลาดสะแก

0-3490-0017


ว่าที่ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์

-

6


วัดดอนยอ

0-3437-1248


นายศุภชาติ เกษมจิต

081-5106352

7


วัดเกาะแรต

0-3499-5448


นายไพรัช ปรีสำเนียง

-

8


ตลาดเกาะแรต

0-3499-5074 


นายสิรสินธุ์ นุชนาถ
0
-

9


วัดบางปลา

0-3499-4717


นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร

-

10


บ้านหนองปรง

0-3427-6345


นางวิริยา ธุวภัทร

-

11


วัดเกษมสุริยัมนาจ

0-3439-2016

-

12


วัดลานคา

0-3499-3241-3


นางศิวิไล ทีคำ

081-9430038


Comments