กลุ่มบางเลน

กลุ่มโรงเรียนบางเลน 

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1


บ้านบางเลน

0-34 39-1809
0-34 39-2013


นายณรงค์ เทียนพิทักษ์

089-4868835

2


บ้านไผ่คอกวัว

0-3496-3346


นายทิวากร อาจหาญ

085-9146606

3


วัดผาสุการาม

0-3439-1050

นายอภิชาติ ผาสุกตรี

034-391050

4


บ้านประตูน้ำพระพิมล

0-3430-1521


นางสาวระเบียบ ชาญช่าง

095-5623348

5


วัดลาดสะแก

0-3490-0017


ว่าที่ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์


6


วัดดอนยอ

0-3437-1248


นางสาววรรณสร สุริยะศรี

-

7


วัดเกาะแรต

0-3499-5448


(รก.) นางศศิกานต์ มะคำแป้น

089-0532363

8


ตลาดเกาะแรต

0-3499-5074 


นายสุทัศน์ ผู้ฉุน
0
092-6587630

9


วัดบางปลา

0-3499-4717


นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร

085-6485665

10


บ้านหนองปรง

0-3427-6345


นางวิริยา ธุวภัทร

11


วัดเกษมสุริยัมนาจ

0-3439-2016

นางจิตรากานต์ กุลทอง


034-392016

12


วัดลานคา

0-3499-3241-3


นางศิวิไล ทีคำ

081-9430038


Comments