กลุ่มบางหลวง

กลุ่มโรงเรียนบางหลวง  

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1


วัดบางหลวง

0-3439-9071


นายธเนศ ปานอุทัย

089-8367441

2

วัดไผ่หูช้าง

0-3499-4046-7


นายสุชาติ เลิศลบ


3

วัดศิลามูล

0-3439-9069


ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์

086-9967201

4

วัดบางน้อยใน

0-3439-9123


นางสุดารัตน์ จอมแก้ว

-

5

วัดลัฎฐิวนาราม 

-

-


เรียนรวมวัดบางหลวง

6

บ้านไผ่หลวง

0-3490-0005


นายสุชาติ เลิศลบ

-

7

บ้านหนองมะม่วง

0-3490-0008

นางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช

-

8

บ้านไผ่ล้อม

0-3424-8252


นางอำไพ โสดาดี

-

9

วัดราษฎร์สามัคคี

0-3424-8006


นางอิ่มทิพย์ อนิศดา

-

Comments