กลุ่มเพชรบัวงาม

กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดบัวหวั่น 

0-3490-0009

นายปัญญา  บัววัจนา

081-9425048

2

วัดไผ่จรเข้

0-3499-2198

-

-

3

บ้านหนองปรงกาญจนา

0-3424-8170, 0-3490-0054

-

-

4

วัดเกษตรตราราม

0-3490-0015

นายวิเชียร สุขจันทร์ 

083-4499913

5

ตลาดเจริญสุข

0-3490-0009

                  -

-

6

วัดบอนใหญ่

0-3499-3028

-

-

7

วัดบางไผ่นารถ

0-3499-4314

ดร.ระวีวรรณ ศรีคต 

080-5827095

8

วัดนิลเพชร

0-3499-1528

นางณัฐหทัย บุญสมหวัง

081-9425727

9

วัดบัวปากท่า

0-3424-8177

นายธวัชชัย ใจทน

081-8513432


10
 
  วัดโพธิ์
 
 0-3499-2042

 นายประทีป ทองงาม
 
 081-9426249
 
11
 
 วัดไผ่สามตำลึง
 
 0-3499-2524
 
 นางสาววิไล วาราชะนนท์
 
 081-5879500
Comments