กลุ่มเพชรบัวงาม

กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม

ที่ชื่อโรงเรียนเบอร์โทรศัพท์ชื่อผู้บริหารเบอร์โทรศัพท์
1 วัดบัวหวั่น 0-3490-0009 นายปัญญา บัววัจนา081-9425048
2 วัดไผ่จรเข้0-3499-2198 นางจุฑามาศ นุชนาถ
3 บ้านหนองปรงกาญจนา 0-3424-8170
0-3490-0054
 
4 วัดเกษตรตราราม 0-3490-0015 นางสาวนีรนา แซ่เตียว
5 ตลาดเจริญสุข 0-3490-0009 นายนิพันธุ์ วรรณเวช  
6 วัดบอนใหญ่ 0-3499-3028  
7 วัดบางไผ่นารถ 
0-3499-4314 นางรัตนากุล อมตวนิช 
8 วัดนิลเพชร 0-3499-1528 นางณัฐหทัย บุญสมหวัง 081-9425727
9 วัดบัวปากท่า 0-3424-8177 นายธวัชชัย ใจทน 081-8513432
10 วัดโพธิ์ 0-3499-2042 นายประทีป ทองงาม 081-9426249
11 วัดไผ่สามตำลึง0-3499-2524 นางสาววิไล วาราชะนนท์ 081-5879500

Comments