กลุ่มบางภาษี

กลุ่มโรงเรียนบางภาษี  

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดบึงลาดสวาย

0-3490-0010, 
0-3423-4295

นายภูวเดฃ สว่างวงษ์

084-9111080

2

วัดรางกำหยาด

0-3496-2100

นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ


3

ตลาดรางกระทุ่ม

0-3496-2097

-

-

4

บ้านรางปลาหมอ

0-3490-0012

-

-

5

บ้านคลองพระมอพิสัย

0-3490-0013

-

-

6

บ้านรางกระทุ่ม

0-3490-0011

-

-

7

บ้านคลองนกกระทุง

0-3490-0018

-

-

8

วัดบางภาษี

0-3439-2012

นายสมศักดิ์ เหมือนดาว


084-0183189

Comments