กลุ่มบางภาษี

กลุ่มโรงเรียนบางภาษี  

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดบึงลาดสวาย

0-3490-0010, 
0-3423-4295

นายภูวเดฃ สว่างวงษ์

084-9111080

2

วัดรางกำหยาด

0-3496-2100

นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ


3

ตลาดรางกระทุ่ม

0-3496-2097

นายกมล รินสาร

-

4

บ้านรางปลาหมอ

0-3490-0012

นางสาวนภาพร ไชยวิภาส

-

5

บ้านคลองพระมอพิสัย

0-3490-0013

นายสุกัญญา สาระศาสิน

-

6

บ้านรางกระทุ่ม

0-3490-0011

-

รวมกับตลาดรางกระทุ่ม

7

บ้านคลองนกกระทุง

0-3490-0018

นางสาวภัทริยา คขหิรัญ

-

8

วัดบางภาษี

0-3439-2012


นางจันทิรา รัตนะ


 
Comments