กลุ่มบางเลนใต้

กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้  

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1


วัดสุขวัฒนาราม

0-3427-6329

นายเกียรติศักดิ์  ไพรศรีจันทร์

089-9186600

2

วัดลำพญา

0-3496-7024

นายสมมารถ ศิริสมพร


3

วัดเวฬุวนาราม

0-3490-0006

นายนพรัตน์ วิวัฒนากุล


4

วัดสว่างอารมณ์

0-3427-8195


นายนพรัตน์ วิวัฒนากุล

-

5

วัดนราภิรมย์

0-3463-0601,
0-3490-0039

นายสนธญา  ไทรบุญจันทร์


-

6

บ้านนราภิรมย์

0-3496-7022

นายจิตร ยุติธรรมคุณา

-

7

วัดพระมอพิสัย

0-3490-0014

นายวิริยะ โภคาพันธ์

-

8

ไทยรัฐวิทยา 4

0-3427-6234

นางสาวพรชนก อยู่เย็น

08-9927-2319


Comments