LAS/Pre O-NET/ข้อสอบวัดผลกลาง

Pre O-NET

        ในปีงบประมาณ 2558 นี้ สพฐ.มีแผนทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลักดันให้นักเรียนในสังกัดทำคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ได้เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งของโครงการนี้จะมีการจัดสอบ Pre O-Net ในช่วงเดือนมกราคม 2558 เพื่อสร้างความตื่นตัวในการสอบ O-Net ให้กับนักเรียนและเพื่อซักซ้อมทักษะการสอบ O-Net ด้วย เช่น ทักษะในการฝนกระดาษคำตอบ ทักษะในการอ่านข้อสอบ เนื่องจากเราพบว่า นักเรียนจำนวนมากต้องเสียคะแนนไปเพราะฝนกระดาษคำตอบไม่ถูก หรือบางครั้งเจอคำถามยาวๆ ก็ไม่อยากอ่าน อ่านไม่ครบ อ่านไม่เข้าใจโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาอ่านเขียนไม่คล่อง ทำให้เสียคะแนนข้อนั้นไป 

        การจัดสอบ Pre O-Net นั้นไม่ได้ต้องการวัดความรู้ของนักเรียน แต่ต้องการให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบ และไม่ได้กำหนดให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 ทุกคนต้องเข้าสอบ และ สพฐ.มอบให้เขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งเป็นผู้จัดสอบ Pre O-Net ในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งก็แล้วแต่เขตพื้นที่การศึกษา
แต่ละแห่งจะบริหารจัดการอย่างไร ส่วนตัวข้อสอบนั้น ก็จะใช้ข้อสอบเก่าที่ สทศ. เฉลยแล้ว
 
        สพฐ.ได้ให้เขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง ไปวิเคราะห์ผลคะแนน O-Net ในพื้นที่ตัวเองว่าอ่อนวิชาใดบ้าง และเจาะลึกลงไปด้วยว่า โรงเรียนใดบ้างที่คะแนนอ่อน เพื่อหาทางพัฒนาการโดยอาจประสานกับเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้มแข็งในวิชานั้นมาเป็นพี่เลี้ยง รวมถึงจับคู่โรงเรียนเก่งและโรงเรียนอ่อนด้วย 

        ในส่วนของครูผู้สอนนั้น ก็จะต้องมีการอบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสอบโอเน็ตด้วย เพราะข้อสอบโอเน็ตนั้น เป็นข้อสอบวัดมาตรฐานการเรียนรู้ เพราะฉะนั้น ครูจะต้องรู้ด้วยว่า จะต้องเพิ่มในมาตรฐานใดบ้าง เพื่อช่วยให้นักเรียนทำข้อสอบได้ แต่ไม่ใช่เป็นการติวสอบ

  แบบทดสอบ Pre O-NET 57 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ป.6  ม.3  
   คณิตศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/0B-On_DVUFyoEazNGc1BWS3l3UTQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B-On_DVUFyoENFpwSER0M1NGa2s/view?usp=sharing  
   ภาษาอังกฤษ  
   ภาษาไทย https://drive.google.com/file/d/0B-On_DVUFyoEMlRvbkM5N3lrNDg/view?usp=sharing  
   วิทยาศาสตร์  
   สังคมศึกษา  

   คู่มือการใช้ข้อสอบ Pre O-NETข้อสอบวัดผลกลาง

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งการดำเนินการจัดสอบวัดผลกลาง หรือการใช้ข้อสอบกลาง โดยจะใช้กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 
        ส่วนระดับอื่นที่ไม่ได้มีการจัดสอบ เป็นเพราะมีการทดสอบระดับชาติส่วนอื่นอยู่แล้ว ได้แก่ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 
        การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (เอนที) ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 
        ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แม้ไม่ได้มีการจัดสอบระดับชาติแต่เห็นว่าในระดับชั้นนี้เป็นการจัดการศึกษา เป็นแผนการเรียนจึงไม่ควรมีการใช้ข้อสอบกลาง ในขณะที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนยังเล็กเกินไป เพราะเด็กยังอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ จึงอาจให้โรงเรียนดำเนินการออกข้อสอบสำหรับเด็กระดับนี้เอง 
        ทั้งนี้การใช้ข้อสอบกลางจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยจะใช้ข้อสอบกลาง และข้อสอบของโรงเรียนในสัดส่วนร้อยละ 30 : 70 ส่วนปีต่อไปจะเป็นสัดส่วน 50 : 50 จากนั้นจะนำผลทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ว่าควรใช้สัดส่วนเท่าใดถึงจะเหมาะสมที่สุด เพื่อนำไปใช้ในปีต่อๆ ไป 
        ส่วนการออกข้อสอบกลางนั้น ได้มอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะเชิญครูผู้สอนวิชาต่างๆ มาร่วมออกข้อสอบ และจะให้ครูที่จบวัดผลมาโดยตรงมาร่วมปรับข้อสอบให้เป็นไปตามหลักวัดผล จากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการเลือกข้อสอบแต่ละวิชา เพื่อให้ได้ข้อสอบชุดเดียวที่จะนำมาใช้ทดสอบเด็กทั้งประเทศ

   ข้อสอบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้น ป.3 และ ป.6  ปี 2557  ประกอบด้วย 7 ไฟล์ ดังนี้

        1. แนวดำเนินการ

     เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านเหตุผล
     เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านภาษา
     เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านคำนวณLocal Assessment System : LAS

        LAS คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.5, ม.2 และ ม.5 ของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเดิมมีการกำหนดรายวิชาในการทดสอบ ในแต่ละระดับ 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมฯ วิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบันจะมีการทดสอบให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, และการงานอาชีพเทคโนโลยี
        ข้อสอบ LAS ทั้งประเทศจะไม่เหมือนกัน ข้อสอบจะแตกต่างกันไปตามคณะกรรมการแต่ละพื้นที่การศึกษา โดยข้อสอบไม่ได้ออกตามตัวชี้วัดทั้งหมด ครึ่งหนึ่งจะเป็นหลักสูตรท้องถิ่น
        เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ได้มีผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 5/2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 108/2558 ได้แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ว่า..... พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการกำหนดขนาดห้องเรียน ยกเลิกการสอบ LAS และการปรับลดกิจกรรมของนักเรียน คงการสอบ NT เอาไว้ แต่ ยกเลิกการสอบ LAS ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
        จากการที่ สพฐ. ได้จัดสอบ National Test (NT) ชั้น ป.3 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนนั้น ที่ประชุมได้มีการหารือถึงผลดีผลเสียอย่างหลากหลาย ซึ่งได้ข้อสรุปว่าการสอบ NT ในชั้น ป.3 ยังมีความจำเป็น เนื่องจากเป็นการทดสอบเด็กครั้งแรกตั้งแต่เข้าระบบการศึกษา จึงควรมีการประเมินเด็ก เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาก่อนเลื่อนขึ้นชั้นเรียนต่อไป
        ส่วนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment System : LAS) ในระดับชั้น ป.2 ป.4-5 ม.1-2 และ ม.4-5 ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายในของเขตพื้นที่การศึกษานั้น ที่ประชุมเห็นว่าไม่จำเป็นมากนัก เพราะโดยปกติโรงเรียนจะมีการสอบในทุกชั้นเรียนอยู่แล้ว และงานวิจัยก็ระบุว่าเด็กในระดับนี้ไม่ควรที่จะต้องทดสอบมากนัก ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความเครียดกับการสอบมากเกินไป จึงเห็น สมควร ยกเลิกการสอบ LAS ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป แต่ขณะเดียวกันโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการประเมินผลย่อย (Formative Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินผลระหว่างเรียนตลอดเวลาให้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป.

เฉลยข้อสอบ O-NET 2558
ป. 6   |   ม.3   |   ม.6

รายงานผลการสอบ

รายงานผลการสอบ
Pre O-Net  ปีการศึกษา 2557  สพป.นครปฐม เขต 2

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

การใช้ข้อสอบกลาง ปี 2557


รายงานผลการสอบข้อสอบกลาง
ปีการศึกษา 2557
สพป.นครปฐม เขต 2

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     


ผลการสอบ LAS  สพป.นฐ.2https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/las/images.jpg?attredirects=0
Comments