ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ld-wela/8%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg?attredirects=0

ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรม

  • ผลปฏิบัติ 1/2559 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙        นายสมชาย รัตนอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถ ให้การต้อนรับท่านชูฌาน พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒ และ ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียน ซึ่งจากการนิเทศครั้งนี้ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนมากมาย อาทิ เช่น การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่าง ๆ เช่น การอ่านออกเขียนได้ การสอบ NT, LAS และ O-NET ฯลฯ 
    ส่ง 2 ก.ค. 2562 13:45 โดย Webmaster Supervisory
  • ผลการปฏิบัติ 2/2558
    ส่ง 2 ก.ค. 2562 13:48 โดย Webmaster Supervisory
  • วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ
    ส่ง 2 ก.ค. 2562 13:49 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »
เรื่องแจ้ง !

 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ 
        - เรื่องแจ้ง (30 ก.ย. 63) > คลิก
        - เรื่องแนบ > คลิก 
 ประกาศ ศธ. เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลว. 11 ก.ค. 60 > คลิก


คลิป Best practices ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สะบ้า > คลิก
โรงเรียนวัดลานคา > คลิก
โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก
โรงเรียนวัดสาละวัน > คลิก
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
โรงเรียนวัดดอนหวาย > คลิก


https://www.facebook.com/obecmcmk/

http://mcmk.obec.go.th/p/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-2

http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/55028/-blog-t2s9-t2-

http://moderateclass.innoobec.com/moderate.php

 เอกสาร "20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning" > คลิก 
 คู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (ฉบับย่อ) > คลิก
 เรียนร้อง เรียนรู้ กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพาดหมอน > คลิก
 บ้านคลองบางกระจัน “อังกระลุงเสียงใส” คลิก
 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนบ้านคลองใหม่ คลิก
 บรรยากาศดี๊ดีที่ปรีดาราม > คลิก
 ขนมกุยช่ายหนูทำได้ที่วัดลานคา > คลิก
 ปลูกพริก ปลูกมะเขือ หนูไม่เบื่อที่บ้านหนองมะม่วง คลิก
 โรงเรียนวัดทรงคะนอง ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับ ป.1-ป.3  คลิก
 โรงเรียนวัดบางพระ เรียนรู้การใช้โปรแกรม “Scratch”  คลิก
 ศน.ขอชม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ที่ โรงเรียนวัดปรีดาราม คลิก    ประกาศแล้ว 3,831 โรงเรียนนำร่อง ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
        โรงเรียนสังกัด สพป. จำนวน 3,437 โรง 
        โรงเรียนสังกัด สพม. จำนวน    384 โรง
        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 10 โรง 
        รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 20 โรง (ลำดับประกาศที่ 836 - 855)

 พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล  วัดบางหลวง  วัดนราภิรมย์
 วัดสาละวัน  บ้านดงเกตุ  วัดโพธิ์
 วัดสรรเพชญ  วัดใหม่สุคนธาราม  วัดลานคา
 วัดกลางบางแก้ว  วัดตุ๊กตา  วัดศรีมหาโพธิ์
 บ้านบางเลน  วัดไทร  วัดจินดาราม
 วัดดอนหวาย  วัดลานตากฟ้า  วัดบึงลาดสวาย
 บ้านกระทุ่มล้ม  บ้านหัวอ่าว  

 รายชื่อโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียนตามนโยบายรัฐบาล (ตามประกาศ สพป.นฐ.2 ลว. 8 ก.ย.58 
     และเพิ่มเติม 21 ม.ค. 59) > คลิกพิธีเปิดการประชุม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 
ณ ห้องประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ แบ่งเป็น 4 ประเภท
        1. ด้านการพัฒนาสมองและองค์ความรู้ : Head
        2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม : Heart
        3. ด้านทักษะจากการลงมือปฏิบัติ : Hand
        4. ด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย : Health โดยแบ่งตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
            1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
            2. กระทรวงวัฒนธรรม
            3. กระทรวงสาธารสุข
            4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เอกสารประกอบการบรรยายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
        1. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน : ภาพรวมทุกด้าน โดย
            - ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.
        2. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย 
            - นางสาวชยพร กระต่ายทอง
        3. การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย ดร.พิธาน พื้นทอง 
สพฐ.จัดทำ VTR เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จำนวน 4 ชุด
        1.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิก
        2.เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ คลิก
        3.เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม คลิก
        4.สร้างเสริมทักษะการทำงาน คลิก
 กิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ตอนที่ 1) | (ตอนที่ 2
 สำนักพิมพ์เอกชน แผนกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ช่วงชั้นที่ 1  |  ช่วงชั้นที่ 2  |  ช่วงชั้นที่ 3 
10 HEAD ACTIVITIES กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาพุทธิพิสัยหรือสมอง


- ครอสเวิร์ดจำนวน (word, PDF)

- บ้านที่สองของฉัน (word, PDF)

- เครื่องบินกระดาษ (word, PDF)

- บทพูด ปลูกปัญญา (word, PDF)

- รางลูกแก้วทำมือ (word, PDF)

มองประวัติศาสตร์ผ่านภาพเขียนสี (word, PDF)

- ปัญหาโลก ปัญหาเรา (word, PDF)

- คิดแบบกบนอกกะลา (word, PDF)

- สนุกกับเครื่องร่อน (word, PDF)

- โคนัน หนูน้อยยอดนักสืบ (word, PDF)


 รายงานการดำเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2558 > คลิก
 สื่อ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดย  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพ็ชร > คลิก 
 สพฐ.ชี้แจงทำความเข้าใจการบริหารจัดการเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 (ล่าสุด 20 ธ.ค.59) คลิก
 เอกสารหลักจากสำนักวิชาการและมาตรฐาน กพฐ. คลิก
 เอกสารงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสรืมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวล่เรียน เพิ่มเวลารู้ ของ สพฐ.

@ การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คลิก
ปก คู่มือ > คลิก
2_คำนำ สารบัญ > คลิก
3_คู่มือประกอบรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ > คลิก
ICARE model คลิก
คู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับองค์กรและหน่วยงานภายนอก (ฉบับย่อ) > คลิก
คู่มือการใช้คลังเมนูสนับสนุนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับโรงเรียนนำร่อง (ฉบับย่อ) > คลิก
อ่านรายละเอียดคลิกที่ภาพแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ :
Active Learning > คลิก

รายงานผลการนิเทศ
http://www.uprightschool.com/superj/report_area3.php?aid=7302

แบบรายงานภาคเรียนที่ 1/2559
ST1 (สำหรับศึกษานิเทศก์)

แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา Head ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559

แนวทางตั้งคำถามในการสรุปบทเรียนและส่งเสริมการคิด > คลิก


https://drive.google.com/file/d/0B_Ww2Cuqw2bjT1Azdk5lYktWTWs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B8Yte3aM9shkSmVjQ25IcUk3VDA/view?usp=sharing


แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ป.1 - ป.3
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMZno4UUFDaXRVekk/view?usp=sharing

ป.4 - ป.6
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMN0pnZTh6OHk2WkU/view?usp=sharing

    ม.1 - ม.3

ฉบับปรับปรุงใหม่

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/web/home/dawnhold/4h

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMR3pFZVp2Ql8wOW8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMSmhSTjFlSlZCTG8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMRk5nZ0YzMUJJNVU/view?usp=sharing

 สรุปเนื้อหา(ผอ.สมบูรณ์ ทองสิทธิ์)
 ขั้นตอนการรายงานนิเทศออนไลน์ > คลิก
 เพลง MCMK (ลดเวลาเรียน "เพิ่มเวลารู้") > คลิก
 กำหนดการรายงานโดย Smart Trainers > คลิก

หน้าเว็บย่อย (1): ติดตามความเคลื่อนไหว 4-7
Comments