ติดตามความเคลื่อนไหว 3

โพสต์28 พ.ย. 2558 06:39โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2562 14:01 ]
รายงานครั้งที่ 3 ST2 ครั้งที่ 2 + AAR ครั้งที่ 1 (ภาพรวมเขต) ภายใน 5 ธ.ค. 58

        ประเด็นการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 3 การนำผลการเตรียมสู่การปฏิบัติ : ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 หมวดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในหมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม และหมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพและทักษะชีวิต ประกอบด้วยประเด็นการนิเทศ ติดตาม จำนวน 8 ประเด็น เช่นเดียวกับครั้งที่ 2 ได้แก่
    1. การเตรียมการจัดกิจกรรม : มีแผนการจัดกิจกรรม / กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / กิจกรรมเหมาะสมกับเวลา / สื่อหรือแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม / เครื่องมือวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    2. การใช้สารสนเทศในการจัดกิจกรรม : การจัดสรรงบประมาณ / วางแผนการจัดกิจกรรม / จัดครูที่รับผิดชอบกิจกรรม / จัดกลุ่มผู้เรียน / รายงานผลการจัดกิจกรรม / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    3. กระบวนการการจัดกิจกรรม : บอกผลที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบ / กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในการนำเข้าสู่กิจกรรม / เสริมแรงแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม / เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น / ผู้เรียนร่วมถกแถลงเมื่อจบกระบวนการจัดกิจกรรม / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    4. การใช้สื่อในการจัดกิจกรรม : ใช้สื่อตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม / เหมาะสมกับผู้เรียน / เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน / เร้าความสนใจของผู้เรียน / ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    5. การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม : ใช้แหล่งเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม / เหมาะสมกับผู้เรียน / เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน / เร้าความสนใจของผู้เรียน / ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    6. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม : บุคลากรภายในโรงเรียน / ผู้ปกครอง / ภูมิปัญญาท้อง / ถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน / องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ / องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    7. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม : การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลตามที่กำหนดในแผนการจัดกิจกรรม / เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย / บันทึกผลการประเมินการจัดกิจกรรม / สะท้อนผลการประเมินสู่ผู้เรียน / นำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาผู้เรียน / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต

    8. พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน : การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม / มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม / มีความกล้าแสดงออก / ร่วมนำเสนอผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างภาคภูมิ / ร่วมสรุปองค์ความรู้ / ข้อค้นพบ-ข้อสังเกต 

    9. ข้อสรุป : สรุปสภาพการดำเนินงาน / ปัญหา-อุปสรรค ในการดำเนินงาน / ข้อเสนอแนะ        สรุปข้อเสนอแนะ ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมรายงานความก้าวหน้าของ Smart Trainers ในการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (24 พย 58)

    1. แบ่งสัดส่วนการจัดกิจกรรมควรให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 
        - Head (คิดวิเคราะห์เป็น)
        - Heart (จิตใจ ค่านิยม โดยเฉพาะการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)
        - Hands (พัฒนาทักษะการทำงาน)
        - Health (มีสุขภาพอนามัยที่ดี) 
    ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน, ความพร้อม, ความต้องการและเป้าหมายของโรงเรียน โดยโรงเรียนคำนึงถึง 3 มิติ ดังนี้
        1. มิติตามขนาดของโรงเรียน
        2. มิติที่ตั้งของโรงเรียน
        3. มิติตามช่วงวัยของผู้เรียน


    2. ควรหาเวลาหรือให้โอกาสเด็กนักเรียนได้ออกนอกโรงเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้ข้างนอกโรงเรียน ;
        - อยากเห็นภาพที่นักเรียนยืนดูหรือศึกษาจากแหล่งสถานที่จริงโดยมีครูคอยตอบคำถามให้คำแนะนำดูแลอย่างใกล้ชิด(ครู1คน: นักเรียน 10 คน)

    3. โรงเรียนขนาดเล็ก เสนอแนะให้จัดกิจกรรมแยกเป็นวันๆ ตัวอย่างเช่น วันจันทร์ Head / วันอังคาร Heart / วันพุธ Hands / วันพฤหัสบดี Health / 
วันศุกร์ แบบองค์รวม 4 H


    4. อยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด (Head) และ จิตสำนึก (Heart) ให้มากๆ เพราะนอกจากฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วยังใช้เงินน้อยด้วย (ไม่ต้องได้ลงทุนมาก)

    5. อยากเห็นหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มาก ๆ

    6. อยากเห็นครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน มาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    7. กิจกรรมที่พัฒนาองค์รวมทั้ง 4 H ครูผู้สอนต้องจับประเด็นให้ได้ว่า กิจกรรมนั้นๆ นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านใด? อย่างไร? และเป็นกิจกรรมที่"กระแทก"เรื่องอะไร?

    8. กิจกรรมติวเด็กนักเรียนเรียนอ่อน (ทั้งภาษาไทย,คณิต,ภาษาอังกฤษ) อาจจัดในรูปแบบการเล่นเกมส์, การตอบปัญหา ฯลฯ)

    9. ขอฝากให้โรงเรียนจัดกิจกรรม "แยกสีดินน้ำมัน" เป็นการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ และฝึกสมาธิด้วย (ไม่ได้ใช้เงินมาก)

    10. โรงเรียนขนาดเล็กมีครูจำนวนน้อย ควรจัดกิจกรรมแบบคละชั้นด้วย

    11. แนะนำให้โรงเรียนคัดเลือกกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ก่อนเป็นลำดับแรก และในโอกาสต่อไป สพฐ. จะจัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนให้เกิดทักษะเฉพาะด้าน (ขณะนี้กำลังเริ่มจัดอบรมครูผู้สอนพลศึกษา)

    12. โรงเรียนขนาดเล็กฝากให้เลขาธิการ กพฐ.(นายการุณ สกุลประดิษฐ์) เร่งจัดหางบประมาณลงไปช่วยสนับสนุนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

    13. สุดท้ายขอฝากให้ทุกโรงเรียนช่วยฝึกเด็กนักเรียนเวลายกมือไหว้ และกล่าวคำ "สวัสดีครับ" และ "สวัสดีค่ะ" ให้ถูกตัองชัดเจนด้วย (ไม่ลากเสียงยาวเกินไป)

การรายงานผลการดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ของสถานศึกษา

    1.ด้านความพร้อม รายงานตามหัวข้อ ได้แก่ ความสอดคล้องของการจัดตารางเรียนกับกิจกรรมการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น / เอกสารประกอบการเรียนมีความชัดเจนและเหมาะสมกับกิจกรรมที่จัด / ครูมีการจัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
 / ผู้บริหารบริหารจัดการโครงการอย่างเต็มศักยภาพ / สื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ

    2. ด้านการดำเนินงาน หัวข้อที่รายงาน ได้แก่ 
        2.1 ประเภทของกิจกรรมที่จัด (สร้างสมรรถนะการเรียนรู้ (Head) / สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม (Heart)  / สร้างเสริมทักษะการทำงาน (Hand) / การดูแลสุขภาพ (Health)  
        2.2 ลักษณะการจัดกิจกรรม (จัดกิจกรรมรวมทั้ง 4 ประเภท ในวันเดียวกัน / จัดกิจกรรมแต่ละประเภทแยกเป็นรายวันๆ ละ 1 ประเภท)
        2.3 รายละเอียดการดำเนินงาน รายงานในหัวข้อ ต่าง ๆ ดังนี้ (มีการปรับตารางเรียนให้นักเรียนได้เรียนตามกิจกรรมที่กำหนด / มีครูประจำกิจกรรม-วิทยากรท้องถิ่น ในแต่ละกิจกรรม / นักเรียนได้เข้าเรียนกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด / นักเรียนมีความสุข ตื่นตัว ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม / ครูจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด / ครูร่วมกิจกรรมกับนักเรียนได้อย่างมีความสุข / ชุมชน/หน่วยงานอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการดำเนินงาน / ผู้ปกครองและชุมชนตื่นตัว และให้ความสนใจในกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ / โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเหล่านี้หรือไม่ กิจกรรมพี่สอนน้อง-กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน-กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี และค่านิยม

    3. ด้านปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไขและผลที่เกิดขึ้น รายงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรม ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านอื่น ๆ

    4. ด้านการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอื่นภาพการดำเนินงาน "การนำผลการเตรียมสู่การปฏิบัติ และการการทบทวนผลการปฏิบัติ"

https://www.facebook.com/groups/175967855827452/permalink/919657544791809/

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/925509040836312?pnref=story

วันที่ 8 ธันวาคม 2558


Comments