ติดตามความเคลื่อนไหว 4-7

โพสต์26 ธ.ค. 2558 00:23โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2562 13:56 ]
       ผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ครั้งที่ 4 – 7 ระยะที่ 2 การนำผลการเตรียมสู่การปฏิบัติ : เดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559  มีการติดตามผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ดังนี้ 
        1. บันทึกกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และวิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามหมวดที่ 2 หมวดที่ 3 และหมวดที่ 4 
        2. สังเกตและสัมภาษณ์การจัดกิจกรรมของครู การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์ ครูและนักเรียน โดยในการนิเทศแต่ละครั้งไม่ควรซ้ำหมวดกิจกรรม 
        3. สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนตามประเด็นที่นำเสนอพร้อมทั้งบันทึกปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน โดยในการนิเทศแต่ละครั้งไม่ควรซ้ำหมวดกิจกรรม 
        4. บันทึกข้อค้นพบที่เกิดจากการนิเทศติดตาม พร้อมสำเนาให้โรงเรียน 1 ชุด เพื่อไว้เป็นหลักฐานในการนิเทศติดตามครั้งต่อไป 
        5. การสัมภาษณ์ครูใช้ตัวแทนครูอย่างน้อย 4 คน นักเรียนอย่างน้อยระดับชั้นละ 2 คน โดยพิจารณาให้เหมาะสมตามขนาดของโรงเรียน

        แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม มี 2 ตอน คือ 

    ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์กิจกรรมที่โรงเรียนจัดตามนโยบายฯ โดย Smart trainer สรุปจำนวนกิจกรรมของแต่ละชั้นเรียน ลงในแต่ละช่องตามเป้าหมายหลักของกิจกรรมที่ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ได้แก่
    1. ด้านพุทธิศึกษา (Head) คือ ความรอบรู้วิชาการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตการศึกษา และการเรียนรู้ 
    2. ด้านจริยศึกษา (Heart) คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม 
    3. ด้านหัตถศึกษา (Hand) คือ ความรู้และทักษะในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการทำงาน
    4. ด้านพลศึกษา (Health) คือการมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และการออกกำลังกายให้เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย

    ตอนที่ 2 ผลการจัดกิจกรรมตามนโยบายฯ ของโรงเรียน ให้ Smart Trainer บันทึกผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบาย ที่เกิดขึ้น โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และนักเรียน

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/965245470196002?pnref=story

   กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กิจกรรมการทำดอกไม้จากกระดาษนิตยสาร โรงเรียนบ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะติดตามมากจาก สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มาเยี่ยมชมกิจกรรม
https://www.facebook.com/chongdeethongyai/posts/882054601909020

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/963264303727452

        โรงเรียนบ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การทอดผักสมุนไพรทอด นักเรียนมีความสนใจในการเรียน ทั้งได้ความรู้ และ สามารถนำไปใช้กับที่บ้านได้
        โรงเรียนบ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันนี้เรามาเรียนการคณิตคิดสนุกกัน นักเรียนสนุกกับการคิดและระบายสีตามคำสั่งhttps://www.facebook.com/chongdeethongyai/posts/882051278576019

https://www.facebook.com/chongdeethongyai/posts/880590808722066?pnref=story

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/960340250686524

https://www.facebook.com/prapaporn.sanokham/posts/806827882775981

12 มกราคม 2559

วันที่ 24 ธันวาคม 2558


Comments