ติดตามความเคลื่อนไหว 4-7

        ผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  สำหรับการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 4 – 7 ระยะที่ 2 การนำผลการเตรียมสู่การปฏิบัติ : เดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559  ดำเนินการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ดังนี้ 
        1. กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และวิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามหมวดที่ 2 หมวดที่ 3 และหมวดที่ 4 
        2. สังเกตและสัมภาษณ์การจัดกิจกรรมของครู การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์ ครูและนักเรียน โดยในการนิเทศแต่ละครั้งไม่ควรซ้ำหมวดกิจกรรม 
        3. สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนตามประเด็นที่นำเสนอพร้อมทั้งบันทึกปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน โดยในการนิเทศแต่ละครั้งไม่ควรซ้ำหมวดกิจกรรม 
        4. บันทึกข้อค้นพบที่เกิดจากการนิเทศติดตาม พร้อมสำเนาให้โรงเรียน 1 ชุด เพื่อไว้เป็นหลักฐานในการนิเทศติดตามครั้งต่อไป 
        5. การสัมภาษณ์ครูใช้ตัวแทนครูอย่างน้อย 4 คน นักเรียนอย่างน้อยระดับชั้นละ 2 คน โดยพิจารณาให้เหมาะสมตามขนาดของโรงเรียน

       รายงานการนิเทศ ติดตาม ผลการจัดกิจกรรม มี 2 ตอน คือ 

    ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์กิจกรรมที่โรงเรียนจัดตามนโยบายฯ ตามเป้าหมายหลักของกิจกรรมที่ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ได้แก่
    1. ด้านพุทธิศึกษา (Head) คือ ความรอบรู้วิชาการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตการศึกษา และการเรียนรู้ 
    2. ด้านจริยศึกษา (Heart) คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม 
    3. ด้านหัตถศึกษา (Hand) คือ ความรู้และทักษะในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการทำงาน
    4. ด้านพลศึกษา (Health) คือการมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และการออกกำลังกายให้เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย

    ตอนที่ 2 ผลการจัดกิจกรรมตามนโยบายฯ ของโรงเรียน โดย Smart Trainer บันทึกผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบาย ที่เกิดขึ้น โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และนักเรียน                                   วันที่ 24 ธันวาคม 2558

Comments