เอกสารการดูแลเด็กพิเศษ


เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
https://drive.google.com/a/npt2kindergarten.com/folderview?id=0B-POXS_6kUjAfklkNUlRUW1PWGZVNjF3MllqRnNaYUNlTDZsaTI0UExKdWp1dEN2aWRGbjA&usp=drive_web

หนังสือสำหรับครู การดูแลเด็กพิเศษ

http://210.246.188.51/Storage/62/1155//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1156//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1157//book.pdf
คู่มือการฟิ้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางการมองเห็น
ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและ
สิ่งที่สามารถทำได้ 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางการมองเห็น
การฝึกให้ช่วยเหลือตนเอง   
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางการมองเห็น
การฝึกให้เคลื่อนไหว
http://210.246.188.51/Storage/62/1158//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1159//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1160//book.pdf
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินและการพูด
ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติ
และสิ่งที่สามารถทำได้ 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้มี่มีความผิดปกติ
ทางการได้ยิน
และการพูดการฝึกให้สื่อสาร
ในเด็กที่มีความผิดปกติ
ทางการได้ยินและพูดไม่ได้ 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้มี่มีความผิดปกติ
ทางการได้ยิน
และการพูดการฝึกให้สื่อสาร
ในผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติ
ทางการได้ยินเสียงแต่พูดได้
http://210.246.188.51/Storage/62/1161//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1174//book.pdf
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้มี่มีความผิดปกติ
ทางการได้ยินและการพูด
การฝึกให้สื่อสารในเด็ก
ที่มีความผิดปกติทางการพูดและ
การเคลื่อนไหวแต่ยังได้ยินเสียง 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ทีมีความผิดปกติ
ทางการเคลื่อนไหว
ข้อมูลเกี่ยวกับการผิดปกติ
และสิ่งที่สามารถทำได้
 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางการเคลื่อนไหว
การป้องกันการผิดรูป
ของแขนและขา  
http://210.246.188.51/Storage/62/1163//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1164//book.pdf
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ld/13.jpg
 คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางการเคลื่อนไหว
การป้องกันแผลกดทับ
 คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่เป็นโรคลมชัก
ข้อมูเกี่ยวกับความผิดปกติ
และสิ่งที่สามารถทำได้
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางการเคลื่อนไหว
ฝึกจากนั่งไปท่ายืน
http://210.246.188.51/Storage/62/1166//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1167//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1168//book.pdf
คู่มือการฟื้นฟูสำหนับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่
มีความผิดปกติ
ทางการเคลื่อนไหว
ฝึกการเคลื่อนที่
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางการเคลื่อนไหว
ฝึกให้ช่วยเหลือตนเอง
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางการเคลื่อนไหว
ฝึกผู้ที่มีอาการปวดหลัง
ให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
  
http://210.246.188.51/Storage/62/1169//book.pdf
 http://210.246.188.51/Storage/62/1170//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1171//book.pdf
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว 
การออกกำลังกายเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ลดการติดของข้อและลดปวด  
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติ
ในการรับความรู้สึกที่มือและเท้า
ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติ
และสิ่งที่สามารถทำได้ 
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติ
ในการรับความรู้สึกที่มือและเท้า
การป้องกันการบาดเจ็บ
และการผิดรูปของมือและเท้า  
http://210.246.188.51/Storage/62/1172//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1173//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1174//book.pdf
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่
มีความผิดปกติทางพฤติกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติ
และสิ่งที่สามารถทำได้
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่
มีความผิดปกติทางพฤติกรรม
ฝึกให้ดูแลตนเอง
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่
เป็นโรคลมชัก ข้อมูล
เกี่ยวกับความผิดปกติ
และสิ่งที่สามารถทำได้
http://210.246.188.51/Storage/62/1176//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1177//book.pdf
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มี
ความผิดปกติทางการเรียนรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติ
และสิ่งที่สามารถทำได้
 คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มี
ความผิดปกติทางการเรียนรู้
ฝึกเด็กให้ดูแลตนเอง
 คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มี
ความผิดปกติทางการเรียนรู้
ฝึกผู้ใหญ่ให้ดูแลตนเอง
http://210.246.188.51/Storage/62/1179//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1180//book.pdf
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวที่มีเด็กพิการ
ฝึกเด็กที่มีความพิการให้ดูดนมแม่
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวที่มีเด็กพิการ
ฝึกเด็กที่มีความพิการ
กิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กพิการ
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่มีเด็กพิการ
การเรียนหนังสือ
http://210.246.188.51/Storage/62/1181//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1182//book.pdf
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวที่มีคนพิการ
กิจกรรมทางสังคม
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวที่มีคนพิการ
การทำงานบ้าน
คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิก
ในครอบครัวที่มีคนพิการ
งานอาชีพ
http://210.246.188.51/Storage/62/1146//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1147//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1148//book.pdf
คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟี้นฟู
สำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกัน
และการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคล
ที่มีความพิการ เล่มที่ 1
แนวทางปฏิบัติต่อบุคคล
ที่มีความผิดปกติหรือความพิการ
คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟี้นฟู
สำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกัน
และการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคล
ที่มีความพิการ เล่มที่ 2
แนวทางปฏิบัติต่อบุคคล
ที่มีความผิดปกติด้านการเห็น
คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟู
สำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกัน
และการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคล
ที่มีความพิการ 
เล่มที่ 3
แนวทางปฏิบัติต่อบุคคล
ที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน
หรือการสื่อความหมาย
http://210.246.188.51/Storage/62/1149//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1150//book.pdf
คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟู
สำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกัน
และการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคล
ที่มีความพิการ เล่มที่ 4
แนวทางปฏิบัติต่อบุคคล
ที่มีความผิดปกติ
ทางกายหรือการเคลื่อนไหว
คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟู
สำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกัน
และการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคล
ที่มีความพิการ เล่ม 5
แนวทางปฏิบัติต่อบุคคล
ที่มีความผิดปกติ
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟู
สำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกัน
และการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคล
ที่มีความพิการ เล่มที่ 6
แนวทางปฏิบัติต่อบุคคล
ที่มีความผิดปกติ
ทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้
  
http://210.246.188.51/Storage/62/1142//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1141//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1145//book.pdf
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน
เรื่องการฝึกผู้มีความผิดปกติเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหว
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน
เรื่องการฝึกผู้มีความผิดปกติเกี่ยวกับ
การพูด-การได้ยิน
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน
เรื่องการฝึกผู้ที่มีพฤติกรรมผิดปกติ
โรคจิต
http://210.246.188.51/Storage/62/1144//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1143//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1184//book.pdf
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน
เรื่องการฝึกผู้มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับการมองเห็น
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน
 เรื่องการฝึกผู้มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับการเรียนรู้
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
http://210.246.188.51/Storage/62/1152//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1154//book.pdf
http://210.246.188.51/Storage/62/1153//book.pdf
คู่มือสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว
เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพ
หลังการเกิดอัมพาตครึ่งซีก
จากโรคหลอดเลือดสมอง
คู่มือสำหรับครอบครัว
เด็กสมองพิการ
คู่มือสำหรับผู้ทำงานกับเด็กพิการ
การดูแลเด็กสมองพิการ
ที่มีปัญหาการสื่อความ
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Comments