Conclusion EIDP


สาระเกี่ยวกับ EIDP

นางสาวเกริน ช้อยเครือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สพป.นครปฐม เขต 2

        เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00 น. ได้มีโอกาสข้าร่วม การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ" (Human Capital Excellence Center: HCEC) ตามช่องทางการรับชม คือ 
 www.obectv.tv  ช่อง OBEC TV 1 ได้พยายามเก็บข้อมูล เนื้อหาจากการบรรยาย ไว้ในหลาย ๆ ประเด็น 
        ต้นเรื่อง > คลิก
        ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริหารงานพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ > คลิก
        อัลบั้มร่วมประชุม > คลิก
        สื่อประกอบการประชุม: 
    แนวทางการดำเนินงาน > คลิก
    สมรรถนะทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (วัฒนาพร) > คลิก
    คุณภาพการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาฯ (อาทิตยา) > คลิก
    การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษบุคลากรทางการศึกษา โดยข้อสอบ Versant > คลิก
    
สรุป : การสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
    ระยะที่ 1 สอบจำนวน 82 ศูนย์ (ณ พระปฐมวิทยาลัย) วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ซึ่งผู้เข้าสอบประกอบด้วย ผอ.เขต/ รอง ผอ.เขต/ ผอ.กลุ่มงาน / ศึกษานิเทศก์ทุกคน และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    ระยะที่ 2 สอบครบทั้งหมด (เพิ่มเติม 103 ศูนย์) ในปีการศึกษา 2564 
    ข้อสอบมี 9 Part 81 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที

ปฏิทินการจัดสอบฯ 
    - สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 13 กันยายน 2563 > คลิก  
    - สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563 > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/29kkh63/eidp2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/29kkh63/eidp1.jpg

สรุป: ประเด็นเนื้อหา

        การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพตามแผน EIDP ประกอบไปด้วย แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) และ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) เกี่ยวข้อง กับบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่ 
    มาตรฐานวิชาชีพครู
    มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
    มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และ
    มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์
        ซึ่งในการพัฒนาโดยแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) บุคคล 4 กลุ่มนี้ต้องผ่านการ Reservation / Training / Testing / Verification
        ส่วนในการทดสอบ English Literacy ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
        กลุ่มครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ต้องผ่านในระดับ A1 A2 B1 B2 C1 ตามเกณฑ์ดังนี้ 
    ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (จบเอกอังกฤษ ) เป้าหมาย = B1
    ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่จบเอกอังกฤษ ).เป้าหมาย = A2
       กลุ่มครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องผ่านในระดับ A1 A2 B1 B2 ตามเกณฑ์ดังนี้
    ครูผู้สอนรายวิชาอื่นๆ เป้าหมาย = A2
    บุคลากรทางการศึกษาเป้าหมาย = A2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_11-06-11.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_11-09-43.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_11-06-59.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_11-10-12.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_11-11-59.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_11-12-44.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_11-13-39.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_11-14-31.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_12-17-57.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_12-21-05.jpg

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพตามแผน EIDP > English Literacy > Testing
- กลุ่มครูผู้สอนอังกฤษ (จบเอกอังกฤษ) เป้าหมาย = B1 (จำนวน 20,000 คน) 
- กลุ่มครูผู้สอนอังกฤษ (ไม่จบเอกอังกฤษ) เป้าหมาย = A2 (จำนวน 19,000 คน) 
- สอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ
English Literacy > Training 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_12-33-51.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_12-36-19.jpg

กลุ่มครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ 
    - กลุ่มครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ เป้าหมาย = A2 (จำนวน 320,000 คน) สอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ 2 ทักษะ
    - บุคลากรทางการศึกษา เป้าหมาย = A2 (จำนวน 170,000 คน) สอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ 2 ทักษะ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_12-43-12.jpg

การบริหารจัดการ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_12-49-44.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_12-52-58.jpg

        การสอบทักษะภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประจำการ และ กลุ่มเข้าสู่ตำแหน่ง

- กลุ่มประจำการ ได้แก่ 
    1. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
    2. รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
    3. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
    4. ศึกษานิเทศก์ (ทุกท่าน)
    5. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลฯ
    6. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคลฯ

- กลุ่มเข้าสู่ตำแหน่ง ปี 2563
    1. รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
    2. ศึกษานิเทศก์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_13-52-22.jpg


การศึกษายกกำลังสอง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/2020-08-01_13-32-37.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lesson-learn-eidp/25620.jpg

เอกสารประกอบคำบรรยาย > คลิก

การศึกษายกกำลังสอง คืออะไร?

# ถอดรหัสการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE'S) > คลิก
# ยกกำลังสองสมรรถนะการศึกษาของประเทศผ่านมุมมองดัชนีชี้วัดความสามารถทางการศึกษานานาชาติ (PISA) > คลิก 
# OEC Forum ยกกำลังสองสมรรถนะการศึกษาของประเทศผ่านมุมมองดัชนีชี้วัดความสามารถทางการศึกษานานาชาติ (IMD) > คลิก 
22 ก.ค. 2563 สภาการศึกษา จัดเสวนา ยกกำลังสองศักยภาพผู้เรียน ผ่านการประเมินที่หลากหลาย เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยตระหนักถึงความหลากหลายของผู้เรียน > คลิกą
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
2 ก.ย. 2563 21:46
Comments