ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้แหล่งข้อมูล

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/porkaerm-sarecrup-pheux-kar-reiyn-kar-sxn

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอน

        รวมโปรแกรมสำเร็จรูป ที่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด เป็นการรวบรวมโปรแกรมแยกออกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมอธิบายลักษณะของโปรแกรมนั้น เพื่อให้เข้าใจโครงสร้าง และการทำงานเบื้องต้น  สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ทันที
        โปรแกรมที่รวบรวมนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในเอกสาร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน" ของสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.แหล่งดาวน์โหลดฟรีโปรแกรม  >>> คลิก

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์


ดาวน์โหลด full text วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ โดยลงทะเบียน

http://202.28.199.12/tdc/advance.phpแหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์เสมือน

    พิพิธภัณฑ์เสมือนในประเทศไทย