ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
แหล่งข้อมูล

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/porkaerm-sarecrup-pheux-kar-reiyn-kar-sxn
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอน

        รวมโปรแกรมสำเร็จรูป ที่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด เป็นการรวบรวมโปรแกรมแยกออกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมอธิบายลักษณะของโปรแกรมนั้น เพื่อให้เข้าใจโครงสร้าง และการทำงานเบื้องต้น  สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ทันที
        โปรแกรมที่รวบรวมนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในเอกสาร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน" ของสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

แหล่งดาวน์โหลด ฟรีโปรแกรม > คลิก

http://www.youtube.com/SteveSpanglerScience
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

เครื่องมือและโปรแกรมน่าใช้งาน จากเว็บไซต์ Google > คลิก
 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจทัลประเภท Live video > คลิก
 10 good apps to enhance kids criticalthinking > คลิก
 การทำ AR แนะนำสถานที่ > คลิก
 วิธีจัดFacebookLive ผ่านWeb Browserบนคอมพิวเตอร์ > คลิก
 จัด Facebook Live ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ง่ายยิ่งกว่าเดิม > คลิก
 20 Website ผู้ช่วยทำวิทยานิพนธ์ > คลิก
 6 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
        - The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) > คลิก  
        - Thammasat University Digital Collections > คลิก  
        - Dspace, มหาวิทยาลัยศิลปากร > คลิก
        - PSU Knowledge Bank, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ > คลิก
        - ThaiLIS > คลิก 
        - Digital Research Information Center > คลิก

https://www.educatorstechnology.com/2018/05/some-of-best-edtech-websites-for.html

https://www.educatorstechnology.com/2018/03/8-teacher-apps-that-are-free-today.htmlแหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์เสมือน

    พิพิธภัณฑ์เสมือนในประเทศไทย
    ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ
    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร > คลิก
    พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะเสมือน > คลิก
     พิพิธภัณฑ์โซโลมอน อาร์.กุกเกนไฮม์
     หอศิลป์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
     พิพิธภัณฑ์บริติช (ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์)
     Smithsonian (National Museum of Natural History)
     Dalí Theatre-Museum พิพิธภัณฑ์โรงละคร
     smart museum of art > คลิก
     ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร > คลิก 
    ປະຫວັດສາດ > คลิก 
    พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ > คลิก 
    พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ > คลิก
    หอสมุดดนตรีไทย > คลิก
    พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์ฯ > คลิก


http://www.ndmi.or.th/index.php

ห้องสมุด

http://www.nlt.go.th/
    

http://www.lib.obec.go.th/portal/home

http://dl.kids-d.org/

http://library.senate.go.th/e-library/web/main.jsp?HMS=1487218678123

http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/

http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx
สหบรรณานุกรมห้องสมุด

http://202.28.199.12/tdc/advance.php

http://www.thaithesis.org/

https://vpnauthen.car.chula.ac.th/registration/
ดาวน์โหลด full text วิทยานิพนธ์
งานวิจัย ฯลฯ โดยลงทะเบียน

http://www.riclib.nrct.go.th/

http://thesis.stks.or.th/


20 Website ผู้ช่วยทำวิทยานิพนธ์ > คลิก

6 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 

- The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) > คลิก  

- Thammasat University Digital Collections > คลิก  

- Dspace, มหาวิทยาลัยศิลปากร > คลิก

PSU Knowledge Bank, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ > คลิก

ThaiLIS > คลิก 

Digital Research Information Center > คลิก