โปรแกรมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์


GeoGebra  เป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ที่เปี่ยมไปด้วยพลัง และความคิดสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับครูผู้สอนใช้ในการผลิตสื่อการศึกษาที่เป็น Dynamic ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยเรื่องราวเนื้อหา เรขาคณิต พีชคณิต Calculus วงกลม ส่วนตัดของวงกลม จุด เส้นตรง ภาคตัดกรวย สมการ และผู้สอนสามารถสร้างและส่งออกไฟล์ในรูปแบบของ Java ซึ่งเป็นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และผู้เรียนสามารถปรับแต่งค่า รวมถึงรูปร่าง รูปแบบ ของเนื้อหาในขณะเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี    ดาวน์โหลด“ซูโดะคุ” (Sudoku, Su doku, Su-doku,ซูโดะกุ) เป็นคำย่อมาจากคำว่า ซูจิวะโดะกุชินนิคางิรุ หมายความว่า “ตัวเลขต้องมีเพียงเลขเดียว” เป็น เกมปริศนาตารางตัวเลข ที่ผู้เล่นต้องเติมตัวเลข 1 - 9 ลงในช่องตารางที่เว้นว่างไว้ โดยมีตัวเลขบางส่วนให้มาเป็นคำใบ้ เริ่มมีการเล่นเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2522 ในชื่อเกม นัมเบอร์เพลช (Number Place) และด้วยกติกาการเล่นที่ง่าย ทำให้เกมก้าวขึ้นมาเป็นเกม Puzzle แถวหน้าในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 และได้แพร่หลายไปทั่วโลก ผู้ที่คิดค้นเกมนี้ คือนักคณิตศาสตร์ชาวสวิสชื่อ “ออยเลอร์” (Euler) (http://medinfo.psu.ac.th)  Pure Sudoku มีลักษณะเป็นเกมจัดกลุ่มตัวเลขโดด 1 - 9 ไม่ให้ซ้ำกัน ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และเป็นรายกลุ่ม เป็นการฝึกการหาความสัมพันธ์ของตัวเลขให้เป็นไปตามเงื่อนไข   ดาวน์โหลดTimez Attack
เป็นลักษณะของเกมผจญภัย (Adventure Game) ที่ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่งและต้องกระทำเป้าหมายในเกมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ โดยจะเน้นให้ผู้เล่นหาทางออกหรือไขปริศนาในเกม โดยในเกมนี้จะเน้นใช้ทักษะในการคำนวนทางคณิตศาสตร์ในแก้ปัญหา Timez Attack เป็นเกมในลักษณะมุมมองบุคคลที่ 3 (Third Person Shooter) เกมประเภทนี้ผู้เล่นจะได้มุมมองจากด้านหลังของตัวละคร เกมประเภทนี้มักจะเน้นการเคลื่อนไหวเป็นสำคัญ เพราะผู้เล่นมองเห็นตัวละครที่ควบคุม และเกมประเภทนี้ มักจะมีปริศนาในเกม สอดแทรกเป็นระยะ ๆ  
        Timez Attack มีด่านสำหรับการเล่นในเกมทั้งหมด 12 ด่าน ซึ่งแต่ละด่านจะเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้เล่นจะต้องผ่านในแต่ละด่าน ตามลำดับขั้นตอน ไม่สามารถกระโดดไปเล่นข้ามด่านที่ยังไม่ผ่านได้   
ดาวน์โหลดTux of Math Command  เป็นเกมแนว Shooting ซึ่งอาศัยทักษะทางคณิตศาสตร์ ในการบวก ลบ คูณ และหาร จำนวนเต็มบวก และจำนวนเต็มลบ ในการเล่น สามารถเพิ่มทักษะ และความเร็วในการคำนวณสำหรับนักเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ได้เป็นอย่างดี เหมาะที่จะใช้เป็นสื่อเสริมในการเรียนรู้ของนักเรียน 
ดาวน์โหลดComments