โปรแกรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


GCompris เป็นชุดของเกมการศึกษาเหมาะกับนักเรียนอายุระหว่าง 2-10 ขวบ ในเวอร์ชั่นนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 8 หมวดหมู่ ในแต่ละหมวดหมู่มีเกมย่อย ๆ ระบุความเหมาะสมของอายุผู้เล่น ได้แก่
    1. กิจกรรมฝึกหัดใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นการฝึกทักษะการพิมพ์อักษรภาษาอังกฤษทักษะการใช้เมาส์ ทั้งการขยับ การคลิก การดับเบิ้ลคลิก
    2. กิจกรรมฝึกสมอง เป็นการฝึกทักษะการจดจำและแยกแยะสี ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะการฟังและแยกแยะเสียงดนตรี การเรียนรู้เกี่ยวกับเวลา
    3. กิจกรรมฝึกประสบการณ์ เป็นการเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การสร้างและจำลองผังไฟฟ้า
    4. กิจกรรมหรรษา เป็นกิจกรรมสนุกสนานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการวาดภาพ การสร้างเอกสาร การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต
    5. กิจกรรมคณิตศาสตร์ เป็นการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ทั้งการนับจำนวน การบวกการลบ การเรียนรู้จำนวน
    6. เกมปริศนา เป็นการฝึกทักษะการคิดผ่านเกม
    7. กิจกรรมการอ่าน เป็นการฝึกทักษะฟัง การอ่านภาษาอังกฤษ
    8. เกมการวางแผน เป็นการฝึกทักษะการคิดทั้งการทำกิจกรรมคนเดียว การแข่งขันกับคอมพิวเตอร์และการแข่งขันกับผู้อื่น
    นอกจากนั้นยังมีเมนูพิเศษให้ครูหรือผู้ปกครอง บันทึกเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการ เรียนรู้ของนักเรียนเฉพาะราย สามารถนำไปใช้เพื่อฝึกหรือเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้   ดาวน์โหลดhttp://ez.eduzones.com/test/
Self Test
เป็นโปรแกรมทดสอบตัวเองเป็นรายบุคคล เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ช่วยให้นักเรียนทราบถึงความต้องการที่แท้จริงว่าตนเองเหมาะกับการเรียนในคณะใด และบุคลิกภาพของตนเองเหมาะสมกับอาชีพอะไร  อย่างไรก็ตามโปรแกรมมีข้อจำกัดในการใช้ คือ 
    1. มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งใช้ชื่อคณะต่างๆ กัน เช่น สาขาภูมิศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์อยู่ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ ดังนั้น ในการพิจารณาคณะที่แนะนำ ให้ผู้ใช้งานดูสาขาที่แนะนำเป็นหลัก
    2. การแนะนำจะเน้นที่ลักษณะของผู้ใช้งาน เป็นความเหมาะสมตามลักษณะ ไม่ใช่ความ เหมาะสมจากคะแนนสอบ ดังนั้น นักเรียนที่มีคะแนนสอบน้อยอาจจะได้รับการแนะนำคณะแพทยศาสตร์ก็เป็นไปได้ เพราะมีความเหมาะสมกับคุณลักษณะและความสนใจ
    3. ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบทดสอบเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินใจวางแผน เลือกแนวทางศึกษาต่อ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากหลาย ๆ ทางมาประกอบเพื่อตัดสินใจ

ดาวน์โหลดMy Port Folio เป็นโปรแกรมใช้ทำแฟ้มสะสมงานในระบบออนไลน์ นักเรียนควรจัดสร้างแฟ้มสะสมงานขึ้นมา เพื่อแสดงถึงระดับความชำนาญ ศักยภาพของตน และยังสามารถผสมผสานทักษะและวิธีการที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนไว้ในแฟ้มสะสมงานได้อีกด้วย การประเมินผลแบบแฟ้มสะสมงานนี้เป็นรูปแบบของการประเมินผลตามสภาพจริง เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของระบบการศึกษา การบูรณาการการสอนและการประเมินผล มีความหมายที่แสดงถึง เป้าหมายที่แตกต่างแต่สัมพันธ์กัน แฟ้มสะสมงานสามารถประสานประโยชน์ของการประเมินผล ไปสู่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้ เป็นการเรียนรู้ในอีกมิติหนึ่งแห่งทศวรรษนี้ วิธีการเรียนนี้ จะรองรับ และพัฒนาคน ให้เป็นผู้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ของสังคมไทย > คลิกComments