โปรแกรมกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ


พจนานุกรมเล็กซิตรอน™ (LEXiTRON™) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูลพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ LEXiTRON ได้เปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้บริการในรูปแบบของ Open Source ที่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการค้นคว้าอ้างอิง สำหรับการศึกษาและการวิจัย หรือสามารถนำไปพัฒนาต่อ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ (License Agreement) หลักการสำคัญของการพัฒนา LEXiTRON คือ การนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาช่วยในการวิจัยและพัฒนาในสาขาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เรียกว่า การสร้างพจนานุกรมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Corpus-Based Dictionary) ดาวน์โหลด

Bhacharada Speech Engine เป็นโปรแกรมสำหรับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยี Text To Speech ของ Microsoft ซึ่งโปรแกรมจะเรียกใช้ Speech API เพื่อใช้ผสมคำและสังเคราะห์ออกมาเป็นเสียง โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการอ่านเอกสารบนคอมพิวเตอร์ หรือจะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการฟังของผู้ที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษ โปรแกรมย่อยที่มีประโยชน์มากอีกอย่างหนึ่งคือ Type to Speech ที่ช่วยให้เราสามารถพิมพ์คำหรือวลีขนาดไม่เกิน 36 ตัวอักษร ให้โปรแกรมอ่านออกเสียงได้ทันที เหมาะสำหรับการศึกษาการออกเสียงคำศัพท์ หรือประโยคภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ดาวน์โหลด

Tux Typing 2 เป็นโปรแกรมฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานโดยการออกแบบเหมือนเกมคอมพิวเตอร์ เริ่มบทเรียนจากง่ายไปยาก โดยอาจเริ่มจากการฝึกพิมพ์ (Practice) ซึ่งก็จะมีการชี้แนะ (Cueing) ในการพิมพ์ จากนั้นก็อาจเริ่มทดสอบโดยการเล่นเกมฝึกพิมพ์แบบง่าย ๆ (easy) แล้วก้าวไปสู่ระดับกลาง (Medium) ระดับยาก (Hard) ซึ่งจะมีคำแนะนำ (Instruction) ในการใช้โปรแกรมโดยตลอด การออกแบบโปรแกรมที่สวยงาม และสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกฝึกพิมพ์ หรือ ทดสอบความสามารถในการพิมพ์ด้วยความสนุกสนาน ดาวน์โหลด


  
Comments