โปรแกรมกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา


Body Mass Index (BMI)  เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยนักเขียนโปรแกรมชาวไทย คำนวณหาดัชนีมวลกาย ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลตัวเลขแทนน้ำหนักตัวและส่วนสูงที่เป็นจริงปัจจุบันลงไป โปรแกรมจะคำนวณดัชนีมวลกายออกมาและ ระบุสถานการณ์น้ำหนักตัวในปัจจุบันให้ทราบ พร้อมทั้งระบุดัชนีมวลกายที่เหมาะสมและดัชนีมวลกายที่แพทย์แนะนำ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี    ดาวน์โหลด  


Comments