ห้องสมุดสถาบัน


ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

o จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
o มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
o มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
o มหาวิทยาลัยขอนแก่น
o มหาวิทยาลัยคริสเตียน
o มหาวิทยาลัยชินวัตร
o มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
o มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
o มหาวิทยาลัยทักษิณ
o มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
o มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
o มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
o มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
o มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
o มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
o มหาวิทยาลัยนเรศวร
o มหาวิทยาลัยบูรพา
o มหาวิทยาลัยพายัพ
o มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
o มหาวิทยาลัยมหิดล
o มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
o มหาวิทยาลัยรังสิต
o มหาวิทยาลัยรามคำแหง
o มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
o มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
o มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
o มหาวิทยาลัยศรีปทุม
o มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
o มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
o มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
o มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
o มหาวิทยาลัยสยาม
o มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
o มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
o มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
o มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
o มหาวิทยาลัยอีสเทริร์นเอเชีย
o มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
o มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
o สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กลุ่มภาคเหนือกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

o มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
o มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
o มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
o มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
o มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
o มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
o มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
o มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
o มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
o มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
o มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
o มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
o มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลุ่มภาคกลางกลุ่มกรุงเทพมหานครกลุ่มภาคตะวันตกและภาคใต้

o มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
o มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
o มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
o มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
o มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
o มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
o มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตo มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
o มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
o มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
o มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
o มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
o มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
o มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
o มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
o มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Comments