นานามาตรฐาน-เกณฑ์


 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ > คลิก   

 สกศ.ยกเครื่องมาตรฐานการศึกษาไทย ก้าวทันโลกยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 (มติชนออนไลน์) > คลิก

 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 

 คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการฯ > คลิก 

 คู่มือโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน > คลิก  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พศ2562 > คลิก

 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก 

 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 > คลิก 

 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 > คลิก 

 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-2560 OBECQA > คลิก
 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ > คลิก
 คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
    เล่มที่ 1 > คลิก 
    เล่มที่ 2 > คลิก 
    เล่มที่ 3 > คลิก 
    แก้ไขเพิ่มเติม > คลิก  
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม ปี 2562 > คลิก
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานวิจัย คุรุสภา 2562 > คลิก
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานวิจัย คุรุสภา 2563 > คลิก

    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 
 เกณฑ์รางวัล“คุรุสภา” >  คลิก 
 รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น > คลิก 
 รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น > คลิก 
 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น > คลิก 
 เกณฑ์รางวัล“คุรุสดุดี” > คลิก 
 เส้นทางสู่ คศ.4 ครูเชี่ยวชาญ > คลิก
 การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงาน เพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี > คลิก
 ตัวอย่าง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครูดีในดวงใจ ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสดุดี รางวัลพระพฤหัสบดี obecawards > คลิก Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
28 เม.ย. 2563 21:29
Comments