นานามาตรฐาน-เกณฑ์


 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ > คลิก   

 สกศ.ยกเครื่องมาตรฐานการศึกษาไทย ก้าวทันโลกยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 (มติชนออนไลน์) > คลิก

 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 

 คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการฯ > คลิก 

 คู่มือโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน > คลิก  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พศ2562 > คลิก

 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก 

 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 > คลิก 

 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 > คลิก 

 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-2560 > คลิก

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม ปี 2562 > คลิก

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานวิจัย > คลิกComments