กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

31 - 1 ตุลาคม 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:51โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  >>>คลิก 

26 กันยายน 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:49โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบ O-NET และ PISA โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำเนินการจัดประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี  >>>คลิก
 

22 กันยายน 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:46โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ PISA online โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ(PLC) การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA และ O-NET ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม  >>>คลิก
 

18 - 19 กันยายน 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:43โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

คณะทำงานการดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  >>>คลิก 

16 , 23 กันยายน 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:40โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 ด้านการวัดและประเมินผล ตามโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ >>>คลิก

 

13 กันยายน 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:37โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ร่วมเป็นพิธีกรในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้ฝ่ายบุคคล ตามคำสั่งเลขที่ 264/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561  >>>คลิก 

12 กันยายน 2562

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:34โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

พัฒนาตนเองในการอบรมโปรแกรมปฏิบัติงาน Excel VBA Training and VBA outsourcing Services (Intermediate Excel)   >>>คลิก
 

11 กันยายน 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:30โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference เรื่องการพัฒนามาตรฐาน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ แนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561   >>>คลิก 

7 กันยายน 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:27โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

วิทยากรการพัฒนาเสริมสร้างหลักการพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ให้กับครูโรงเรียนเทศบาลห้วยพลู สังกัดเทศบาลตำบลห้วยพลู ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู >>>คลิก

  

25 - 26 สิงหาคม 2561

โพสต์7 มี.ค. 2563 05:40โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 คือ โรงเรียนวัดบางหลวง  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายใต้เขตพื้นที่บริการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ >>>คลิก


1-10 of 28