กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ 2563

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

30 ธันวาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 08:51โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 22:02 ]

        ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  >>>คลิก


22 ธันวาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 08:47โดยไม่ทราบผู้ใช้

ร่วมเป็นพิธีกรการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สัญจรแก่ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอสามพราน จำนวน 33 ราย เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศภายใน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  >>>คลิก


17 ธันวาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 08:44โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 22:05 ]

        เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ Big Cleaning Day ของสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อยและปลอดภัย >>> คลิก


16 ธันวาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 08:40โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 22:06 ]

        ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/16thanwakhm2563/IG%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9964.png?attredirects=0

15 ธันวาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 08:36โดยไม่ทราบผู้ใช้

ร่วมเป็นคณะทำงาน การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ร่วมกับมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม รุ่นที่ 2 โดยมรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวดนิลเพชร โรงเรียนวัดบัวหวั่น โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดทรงคนอง โรงเรียนวัดเชิงเลน และโรงเรียนคลองบางกระทึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบภาคีเครือข่าย จัดให้มีทีมโค้ชภายนอกโรงเรียน เพื่อให้คำปรึกษา สนับสนุนการนพเทคนิคกระบวนการเรียน การสอนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  >>>คลิก

9 ธันวาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 08:28โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 22:08 ]

        ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2  >>>คลิก


8 ธันวาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 08:24โดยไม่ทราบผู้ใช้

ร่วมเป็นคณะทำงาน การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูผู็สอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2  >>>คลิก

23 -25 พฤศจิกายน 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 08:03โดยไม่ทราบผู้ใช้

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ NT Access ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน และแนวทางการตรวจข้อสอบอัตนัย ซึ่งจัดโดย สพฐ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  >>>คลิก

ตุลาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 07:54โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 22:11 ]

        เป็นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 ) ตามคำสั่งที่ 388/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (ประธาน)
2. นายสนธญา ไทรบุญจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนราภิรมย์ (กรรมการ)
3. นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ (กรรมการและเลขา) >>>คลิก


29 กันยายน 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 07:46โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 22:02 ]

        ร่วมถอดบทเรียนร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ในการดำเนินงานด้านวิชาการวิทยฐานะเชี่ยวชาญของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ

 

1-10 of 152