กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

17 มิถุนายน 2563

โพสต์18 มิ.ย. 2563 20:52โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

อบรมการใช้ Application เพื่อการนิเทศออนไลน์ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต >>>คลิก

นิเทศติดตาม Covid

โพสต์5 มิ.ย. 2563 02:23โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในกลุ่มโรงเรียนอำเภอสามพราน  >>>คลิก

25 - 31 มีนาคม 2563

โพสต์5 มิ.ย. 2563 02:07โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

คณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) โดยดำเนินการร่วมกับ

นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผอ.โรงเรียนวัดตุ๊กตา

นายเกษมสันต์ มีจันทร์    ผอ.โรงเรียนวัดจินดาราม  >>>คลิก


ผู้บริหารโรงเรียนที่ดำเนินการประมิน ดังนี้

1.      โรงเรียนวัดท่าพูด

2.      โรงเรียนวัดดอนหวาย

3.      โรงเรียนบ้านลานแหลม

4.      โรงเรียนวัดศีรษะทอง

5.      โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม

6.      โรงเรียนวัดห้วยตะโก

7.      โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว

8.      โรงเรียนวัดบางพระ

9.      โรงเรียนวัดกลาง

10.  โรงเรียนวัดสรรเพชญ

11.  โรงเรียนบ้านหัวอ่าว   

6 มีนาคม 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 02:02โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

จัดการประชุมปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัยและการให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เ ขต 2  >>>คลิก

4 มีนาคม 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:59โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

บริหารจัดสอบ NT โดยทำหน้าที่ในการประสานงานกับสนามสอบ 95 สนามสอบ ผ่านทาง Line Appication ศูนย์สอบ NT สพป.นฐ.2 และประสานงานการตรวจข้อสอบเขียนตอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ  >>>คลิก

18-19 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:55โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  >>>คลิก

15 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:52โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

เข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการส่งผลงานขอรับการประเมินตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2   >>>คลิก

14 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:47โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ดำเนินการบริหารจัดการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (Reading Test : RT) สพป.นครปฐม เขต  2  >>>คลิก

3 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:43โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ดำเนินการนิเทศบูรณาการร่วมกับคณะก.ต.ป.น. ณ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา อำเภอสามพราน 
 >>>คลิก

1-2 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:40โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

บริหารจัดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 และนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ และมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563  >>>คลิก

1-10 of 114