กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

6 - 8 พฤษภาคม 2561

โพสต์17 พ.ย. 2562 07:36โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2562 08:11 ]

เข้าร่วมอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หัวข้อ สมบัติของสสาร ตอนที่ และพลังงาน เครื่องกลและการเคลื่อนที่ ตอนที่ ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science” สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร   >>>คลิก

31 พฤษภาคม 2561

โพสต์17 พ.ย. 2562 07:31โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม >>>คลิก

พฤษภาคม 2561

โพสต์17 พ.ย. 2562 06:20โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3 ช่องทาง ได้แก่ ETV DLTV และ OBEC Channel ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โดยจัดเป็น 3 ช่วง ดังนี้

1.       ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 – 7 พฤษภาคม 2561

2.       ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 19 – 21พฤษภาคม 2561

3.       ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 26 – 28 พฤษภาคม 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.  เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

2.  สร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนเห็นความสำคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา                                

3.  เพื่อให้เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

4.  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยที่รักจะเรียนรู้ และเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสามารถนำความรู้สะเต็มศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต >>>คลิก

6 - 8 พฤษภาคม 2561

โพสต์16 พ.ย. 2562 22:55โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2562 08:04 ]

เข้าร่วมอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หัวข้อ สมบัติของสสาร ตอนที่ และพลังงาน เครื่องกลและการเคลื่อนที่ ตอนที่ ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science” สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร   >>>คลิก

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

โพสต์21 ธ.ค. 2561 01:36โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2561 01:41 ]


วันที่ 20 ธันวาคม 2561

        ร่วมการประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/_draft_post/48358208_1172225999593543_1762099393625849856_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/_draft_post/48394750_1172226012926875_6453000938457137152_n.jpg

ภาพต้นทาง > คลิก


29 พฤศจิกายน 2561

โพสต์28 พ.ย. 2561 23:34โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2561 01:48 ]


การประชุม อบรมสัมมนาปฏิบัติการ
การใช้ QR Code และ Google App for education


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/od

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม > คลิก


7 กันยายน 2561

โพสต์8 ก.ย. 2561 20:46โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2561 20:52 ]https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/7kanyayn2561/2018-09-09_10-00-15.jpg

1 มิถุนายน 2561

โพสต์5 ก.ค. 2561 22:42โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2561 01:54 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ ]

1 มิถุนายน 2561

ศึกษาดูงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เตรียมการเป็นเจ้าภาพระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68

https://www.facebook.com/nadlada.pooprasert/posts/10204747210475579


1-8 of 8