13 กันยายน 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 07:25โดยไม่ทราบผู้ใช้
ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกับ สสวท. ในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา โดยแบ่งศูนย์ปฏิบัติกิจกรรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ และโรงเรียนวัดดอนหวาย  >>>คลิก

Comments