15 ธันวาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 08:36โดยไม่ทราบผู้ใช้
ร่วมเป็นคณะทำงาน การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ร่วมกับมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม รุ่นที่ 2 โดยมรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวดนิลเพชร โรงเรียนวัดบัวหวั่น โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดทรงคนอง โรงเรียนวัดเชิงเลน และโรงเรียนคลองบางกระทึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบภาคีเครือข่าย จัดให้มีทีมโค้ชภายนอกโรงเรียน เพื่อให้คำปรึกษา สนับสนุนการนพเทคนิคกระบวนการเรียน การสอนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  >>>คลิก

Comments