16 , 23 กันยายน 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:40โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 ด้านการวัดและประเมินผล ตามโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ >>>คลิก

 
Comments