16 , 23 กันยายน 2561

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:40โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 01:00 ]
        ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 ด้านการวัดและประเมินผล ตามโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ >>>คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/1623kanyayn2561/IMG_8762.JPG?attredirects=0 
Comments