17 ธันวาคม 2561

โพสต์11 เม.ย. 2563 23:42โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นศูนย์การแข่งขันในครั้งนี้ 

        ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ ICT ของศูนย์  ครูที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนวัดดอนหวาย

        ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางที่จะต้องปฏิบัติในทิศทางเดียวกันสำหรับวันงานที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 และเพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย >>>คลิก
Comments