17 ธันวาคม 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 08:44โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 22:05 ]
        เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ Big Cleaning Day ของสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อยและปลอดภัย >>> คลิก


Comments