2-3 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:32โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(Ordinary National Educational Test : O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2561

30 มกราคม 2562 ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน รับข้อสอบ คัดแยก จัดเรียง

2 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O NET ชั้น ป.6

3 กุมภาพันธ์ 2562ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O NET ชั้น ม.3

พบว่า ทุกสนามสอบบริหารจัดสอบตามระเบียบของ สทศ.อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย >>>คลิก
Comments