25 ธันวาคม 2562

โพสต์14 เม.ย. 2563 01:18โดยไม่ทราบผู้ใช้
รับหน้าที่พิธีกรการปรชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสังกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเชิงระบบผ่านกระบวนการ PLC   ตามคำสั่งที่ 423/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.นครปฐม เขต2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนางานให้มีความสอดคล้อง สัมพันธ์กันทั้งระบบภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562  >>>คลิก
Comments