28 ตุลาคม 2562

โพสต์14 เม.ย. 2563 00:28โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (unplugged coding) ภายในโครงการ Chevron Enjoy science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะวิทยาการคำนวณขั้นพื้นฐานให้แก่ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดสู่นักเรียนให้เกิดแนวคิดเชิงคำนวณพร้อมมีการมอบชุดอุปกรณ์สื่อให้แก่โรงเรียนนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ต่อไป  >>>คลิก

Comments