29 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:27โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ
ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ        ณ โรงเรียนวัดเชิงเลน และโรงเรียนวัดหอมเกร็ด         อำเภอสามพรานซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ ของการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งการนิเทศ ติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงเรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการสะท้อนผลการดำเนินงานเพื่อสานต่อการพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น >>>คลิก
Comments