29 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:27โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:40 ]
        ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนวัดเชิงเลน และโรงเรียนวัดหอมเกร็ด อำเภอสามพรานซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ ของการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งการนิเทศ ติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงเรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการสะท้อนผลการดำเนินงานเพื่อสานต่อการพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น >>>คลิก 


Comments