4 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:07โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

จัดประชุม อบรม สัมมนา การจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O - NET ปีการศึกษา 2561 

   โดยมีหัวข้อการบรรยาย ได้แก่ การจัดสอบ NT (ศน.เกริน ช้อยเครือ) การจัดสอบ RT (ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ)      การเตรียมพร้อมเพื่อสอบ  O - NET ของผู้บริหารสถานศึกษา (ศน.บุญสุพร เพ็งทา) และการบริหารจัดการสอบ O-NET ของสนามสอบ(ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุุ๊กตา โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน รักษาการณ์ และครูผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน จำนวน   ทั้งสิ้น 120 โรงเรียน >>>คลิก

Comments