5 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:11โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

ประสานงานการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัตใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ โรงแรมเวล นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบทบทวน ผลการวิเคราะห์ข้อสอบและการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  >>>คลิก

Comments