5 มกราคม 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 00:11โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 00:45 ]
        ประสานงานการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัตใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงแรมเวล นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบทบทวน ผลการวิเคราะห์ข้อสอบและการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) >>>คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/5mkrakhm2562/IMG_0582.JPG?attredirects=0
Comments