9-10 กันยายน 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 02:17โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:45 ]
        คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผลการใช้สื่อไอซีทีบูรณาการการนิเทศ “การใช้สื่อไอซีที บูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาศตวรรษที่ 21” ณ ฟิลไลค์โฮม รีสอร์ท อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะศึกษานิเทศก์สามารถจัดทำสื่อไอซีที เพื่อการนิเทศได้ทุกคน >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/9-10kanyayn2562/IMG_3830.JPG?attredirects=0

Comments