8 กันยายน 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 02:10โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 23:46 ]
        จัดประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ดำเนินการอบรมขยายผลให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน 6 โรงเรียน ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนวัดบางหลวง โดยใช้กระบวนการจากการที่ได้เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) จากวิทยากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ปรึกษา (mentor) นำมาขยายผลในเขตพื้นที่ เน้นกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนรู้จักคิด ตั้งคำถาม สื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม >>>คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/bthkhwammimichux-3/IMG_3777%20%281%29.JPG?attredirects=0
Comments