พฤษภาคม 2561

โพสต์17 พ.ย. 2562 06:20โดยนาฏลดา ภู่ประเสริฐ   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2563 01:13 ]
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3 ช่องทาง ได้แก่ ETV DLTV และ OBEC Channel ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โดยจัดเป็น 3 ช่วง ดังนี้

1.       ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 – 7 พฤษภาคม 2561

2.       ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 19 – 21พฤษภาคม 2561

3.       ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 26 – 28 พฤษภาคม 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.  เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

2.  สร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนเห็นความสำคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา                                

3.  เพื่อให้เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

4.  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยที่รักจะเรียนรู้ และเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสามารถนำความรู้สะเต็มศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต >>>คลิก

Comments