พฤษภาคม 2561

โพสต์17 พ.ย. 2562 06:20โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 01:38 ]

        การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3 ช่องทาง ได้แก่ ETV DLTV และ OBEC Channel ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล >>>คลิก

        โดยจัดเป็น 3 ช่วง ดังนี้
        1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 – 7 พฤษภาคม 2561
        2. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 19 – 21พฤษภาคม 2561
        3. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 26 – 28 พฤษภาคม 2561

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
    2. เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนเห็นความสำคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
    3. เพื่อให้เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
    4. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยที่รักจะเรียนรู้ และเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสามารถนำความรู้สะเต็มศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/nat-lda/phvsphakhm2561/8.jpg?attredirects=0

Comments